PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2022.2556) podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:
  • za wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
  • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:

 1. od pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego:
  1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2011 zł,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
  3. pozostałe - 506 zł.
 2. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego – 150% stawki określonej od pozwolenia,
 3. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
  1. dot. przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności- 50% stawki określonej od pozwolenia;
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od pozwolenia.
Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Decyzja - pozwolenie wydawane jest w terminie jednego miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do dwóch miesięcy.
Decyzję odbiera się:

 • osobiście ul. Kartuska 32/34 lub
 • pocztą - za dowodem doręczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Polityki Ekologicznej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba wydziału ul. Kartuska 32/34
tel. 58 768 82 00, 58 768 82 26

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2022.2556 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U.2022.2142 ze zm.),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz.U.2022.2000 ze zm.)

Inne informacje:

Ogólne przepisy dot. wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów zawarte zostały w art. 180-200 i 220-229 Prawa ochrony środowiska.

Anna WaszczykUrząd Miejski w GdańskuWydział Środowiska
Anna Waszczyk - najnowsze
  Anna WaszczykUrząd Miejski w GdańskuWydział Środowiska
  Anna Waszczyk - najnowsze