PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej.

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości, na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

 • Informacji o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (76.61 KB)
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (22.92 KB)

lub

 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (21.19 KB)

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- ePUAP: https://www.epuap.gov.pl/

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji,                                                                                                                                                                      Celem rozliczenia dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie określonym w umowie wnioskodawca składa:
 2. wniosek o rozliczenie dotacji,
 3. rachunki/faktury, wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione wydatki,
 4. specyfikację do rachunku/faktury, czyli dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku/faktury, podpisany przez wystawcę - w przypadku, gdy na rachunku/fakturze nie zostały jednoznacznie określone wydatki kwalifikujące się do objęcia dotacją,
 5. dowód zapłaty w przypadku płatności przelewem,
 6. dowód potwierdzający wykonanie infrastruktury odwodnieniowej (np. protokół odbioru, dokumentacja fotograficzna),
 7. oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, że wniosek o dotację nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej,
 8. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. uzgodnienie z gestorem sieci w przypadku odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.
 10. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany przedstawić:
  1. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, mw którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis w w/w okresie,
  2. informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 2 stycznia do 15 października roku kalendarzowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

 

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Ekologii i Energetyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ekologii i Energetyki, Referat Projektów Środowiskowych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Ekologii i Energetyki: ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk
tel. 58 768 82 28

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała nr LXIX/1774/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, z wyłączeniem dotacji celowych na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła.

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

 1. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków , nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
 2. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Dofinansowaniem objęte będą wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia, którego rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę. Wydatki poniesione przed dniem złożeniem wniosku o dofinansowanie nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

 

 

Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych  inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.