PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dotacja na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych

Dotacja na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

 

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji,
 2. kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 3. oświadczenie przedsiębiorcy (według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku) usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
 4. kopia karty przekazania odpadu,
 5. oświadczenie (według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku) dotyczące zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest i wypłatę dotacji,
 6. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedstawić:
  1. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku,w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w w/w okresie,
  2. informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
 • Wnioski nierozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

 

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Klimatu
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Kartuska 32/34
dotacje dla osób fizycznych i dla innych podmiotów: tel. 58 768 82 41

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

Udzielenie dotacji ubiegać się mogą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

 1. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 3 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców , z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1169 z późn. zm.),
 2. jednorazowa dotacja  w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
 3. jednorazowa dotacja  w wysokości 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych,
 4. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 15 000 zł dla kościelnych osób prawnych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.