Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dotacja na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych

A
A

Formularze do pobrania:

 

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji,
 2. kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 3. oświadczenie przedsiębiorcy (według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku) usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
 4. kopia karty przekazania odpadu,
 5. oświadczenie (według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku) dotyczące zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest i wypłatę dotacji,
 6. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedstawić:
  1. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku,w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w w/w okresie,
  2. informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Wnioski nierozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 71 70

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
informacja – parter oraz stanowisko 18
tel. 58 323 60 30

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Piekarnicza 16 pok. 15
tel. 58 768 82 00

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Polityki Ekologicznej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Piekarnicza 16
dotacje dla osób fizycznych i dla innych podmiotów: pokój 8, tel. 58 768 82 25

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LV/1570/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018r

BIP URM_2018_7_1570 BIP (242.45 KB)

 

Inne informacje:

Udzielenie dotacji ubiegać się mogąpodmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,w szczególności:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

1)         jednorazowa dotacja  w wysokości 100% łącznej wartości wydatków,
            nie więcej niż 3 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców , z wyłączeniem
wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych,
o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa
do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1169 z późn. zm.),

2)         jednorazowa dotacja  w wysokości 100% łącznej wartości wydatków,
            nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,

3)         jednorazowa dotacja  w wysokości 50% łącznej wartości wydatków,
            nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych,

4)         jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 15 000 zł dla kościelnych osób prawnych.

 

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.