Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i w przypadku gdy nie posiadasz konta załóż swoje konto, jeśli masz już konto w CEIDG – zaloguj się
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek

na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o zmianę wpisu do CEIDG

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG:

  • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
  • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
  • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl zmiana wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować.

Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. Dokonane we wpisie zmiany widoczne są w zakładce „Historia wpisu”.

Przedsiębiorco, złóż wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w terminie 7 dni od daty zmiany danych ewidencyjnych.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z póżn. zm.)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648),
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.649 z późn. zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz.650)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1629).

Inne informacje:

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, w terminie 7 dni od dnia zmiany następujących danych ewidencyjnych:

1) imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL

2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa

3) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy

4) adres do doręczeń oraz – jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego
    miejsca wykonywania działalności gospodarczej
; dane dotyczące adresu są zgodne
    z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału
    terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe

5) inne niż wymienione w pkt 4 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres
    poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG

6) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
    Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej
    działalności.

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę pozostałych danych (informacyjnych):

1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2) dane innego niż kurator, opiekun, syndyk, nadzorca czy zarządca - przedstawiciela  
    ustawowego, o ile są wymagane

3) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona
    we wniosku o wpis do CEIDG

4) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG

5) informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG

-powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi od 25 listopada 2018r. mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 Zarządcą sukcesyjnym może być:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • powołany wcześniej prokurent
 • lub jeden z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie (również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej). W jednym czasie przedsiębiorstwo może prowadzić tylko jeden zarządca sukcesyjny. Po śmierci przedsiębiorcy system CEIDG sam doda zwrot „w spadku” i taki wpis będzie widoczny w CEIDG. Jako dane informacyjne wpisowi do CEIDG podlegać będzie data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy (dane wprowadzane z urzędu po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy) oraz dane
i informacje dotyczące zarządcy i zarządu.

 1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG osobiście (nie przez pełnomocnika) decyduje kto będzie pełnił funkcję zarządcy sukcesyjnego, a powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wymaga:
 • oświadczenia o powołaniu (konieczna forma pisemna, inaczej powołanie będzie nieważne),
 • pisemnej zgody zarządcy na pełnienie tej funkcji,
 • złożenia wniosku o zmianę do CEIDG z załączeniem formularza CEIDG-ZS o wpis osoby zarządcy (wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w zakresie wskazania danych zarządcy sukcesyjnego, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji).
 1. Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku) musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy (później to uprawnienie wygasa), wymaga formy aktu notarialnego i zgody osób posiadających łącznie udział większy niż 85% w przedsiębiorstwie w spadku (do CEIDG wniosek składa notariusz najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego umożliwia:

 • zachowanie płynności działania firmy,
 • numer NIP nie wygasa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy - przechodzi na przedsiębiorstwo
  w spadku
  ,
 • zarządca będzie mógł po śmierci przedsiębiorcy kontynuować działalność,
 • można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,
 • wszystkie stosunki pracy pozostaną w mocy - zawarte przez przedsiębiorcę umowy o pracę zachowują ważność po jego śmierci i wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (max 2 lata), zarządca sukcesyjny pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników, ZUS i urzędu skarbowego,
 • przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do US
 • zezwolenia i koncesje uzyskane przez przedsiębiorcę nie wygasają automatycznie z powodu jego śmierci i zachowują ważność (decyzje administracyjne) jeżeli spełnione są warunki do ich uzyskania, zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd. (w terminie 3 miesięcy od ustanowienia zarządu, zarządca składa wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności i od dnia złożenia wniosku już ją wykonywać, pod warunkiem, że organ tego nie zakaże),

Wiecej informacji o zarządzie sukcesyjnym - sprawdź jak zabezpieczyć ciągłość działania firmy

Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców - Przedsiębiorczy Gdańsk

Przedsiębiorco, pamiętaj! Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły na www.czystemiasto.gdansk.pl