Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2018 r.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Skorzystaj z Internetowej Rezerwacji Wizyty albo umów się na wizytę przez telefon: 58 323 69 82.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i w przypadku gdy nie posiadasz konta załóż swoje konto, jeśli masz już konto w CEIDG – zaloguj się
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek

na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o zmianę wpisu do CEIDG

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG:

  • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
  • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
  • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl zmiana wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować.

Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. Dokonane we wpisie zmiany widoczne są w zakładce „Historia wpisu”.

Przedsiębiorco, złóż wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w terminie 7 dni od daty zmiany danych ewidencyjnych.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
tel.: 58 323 69 83, 84, 85, 86

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3
tel.: 58 323 71 31, 32, 34

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
tel.: 58 323 69 82
fax: 58 323 69 89
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648),
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.649)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz.650).

Inne informacje:

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, w terminie 7 dni od dnia zmiany następujących danych ewidencyjnych:

1) imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL

2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa

3) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy

4) adres do doręczeń oraz – jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego
    miejsca wykonywania działalności gospodarczej
; dane dotyczące adresu są zgodne
    z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału
    terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe

5) inne niż wymienione w pkt 4 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres
    poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG

6) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
    Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej
    działalności.

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę pozostałych danych (informacyjnych):

1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2) dane innego niż kurator, opiekun, syndyk, nadzorca czy zarządca - przedstawiciela  
    ustawowego, o ile są wymagane

3) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona
    we wniosku o wpis do CEIDG

4) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG

5) informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została   zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG

- powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

 

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców - Przedsiębiorczy Gdańsk

Przedsiębiorco, pamiętaj! Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły na www.czystemiasto.gdansk.pl