Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (CEIDG)

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i w przypadku gdy nie posiadasz konta załóż swoje konto, jeśli masz już konto w CEIDG – zaloguj się
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek

na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej:

  • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
  • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
  • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl informacja o zawieszeniu/wznowieniu wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.649 z późn. zm.)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629)

Inne informacje:

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej:

 • na czas nieokreślony, bez wskazywania okresu (zawieszenie bezterminowe) na jaki to zawieszenie następuje (wówczas będzie miał obowiązek zgłosić wznowienie odrębnym wnioskiem)
 • albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, ze wskazaniem okresu, na jaki zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej (wówczas wznowienie nastąpi automatycznie z upływem tego okresu).

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa:

 • do dnia wskazanego w tym wniosku
 • lub do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności

Z uprawnienia w zakresie zawieszenia może skorzystać:

 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
 • przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Uwaga: przedsiębiorcy, którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą na 24 miesiące
w dniu wejścia w życie nowych przepisów – Konstytucji biznesu - po upływie 24 miesięcy od zawieszenia nie będą wykreślani automatycznie z CEIDG, a zawieszenie przejdzie w bezterminowe.

Zawieszenie działalności przez wspólników spółek cywilnych:

 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej
  oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej
  z tych form
 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż      jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach
 • w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników
 • w przypadku zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej, należy złożyć wniosek o zmianę wpisu
  w CEIDG oraz innych danych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA:

 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi od 25 listopada 2018r. mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 Zarządcą sukcesyjnym może być:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • powołany wcześniej prokurent
 • lub jeden z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie (również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej). W jednym czasie przedsiębiorstwo może prowadzić tylko jeden zarządca sukcesyjny. Po śmierci przedsiębiorcy system CEIDG sam doda zwrot „w spadku” i taki wpis będzie widoczny w CEIDG. Jako dane informacyjne wpisowi do CEIDG podlegać będzie data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy (dane wprowadzane z urzędu po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy) oraz dane
i informacje dotyczące zarządcy i zarządu.

 1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG osobiście (nie przez pełnomocnika) decyduje kto będzie pełnił funkcję zarządcy sukcesyjnego, a powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wymaga:
 • oświadczenia o powołaniu (konieczna forma pisemna, inaczej powołanie będzie nieważne),
 • pisemnej zgody zarządcy na pełnienie tej funkcji,
 • złożenia wniosku o zmianę do CEIDG z załączeniem formularza CEIDG-ZS o wpis osoby zarządcy (wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w zakresie wskazania danych zarządcy sukcesyjnego, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji).
 1. Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku) musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy (później to uprawnienie wygasa), wymaga formy aktu notarialnego i zgody osób posiadających łącznie udział większy niż 85% w przedsiębiorstwie w spadku (do CEIDG wniosek składa notariusz najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego).

W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego w chwili smierci przedsiębiorcy wpisowi z urzędu do CEIDG podlega informacja o wznowieniu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po dniu ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego umożliwia:

 • zachowanie płynności działania firmy,
 • numer NIP nie wygasa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy - przechodzi na przedsiębiorstwo
  w spadku
  ,
 • zarządca będzie mógł po śmierci przedsiębiorcy kontynuować działalność,
 • można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,
 • wszystkie stosunki pracy pozostaną w mocy - zawarte przez przedsiębiorcę umowy o pracę zachowują ważność po jego śmierci i wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (max 2 lata), zarządca sukcesyjny pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników, ZUS i urzędu skarbowego,
 • przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do US
 • zezwolenia i koncesje uzyskane przez przedsiębiorcę nie wygasają automatycznie z powodu jego śmierci i zachowują ważność (decyzje administracyjne) jeżeli spełnione są warunki do ich uzyskania, zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd. (w terminie 3 miesięcy od ustanowienia zarządu, zarządca składa wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności i od dnia złożenia wniosku już ją wykonywać, pod warunkiem, że organ tego nie zakaże),

Wiecej informacji o zarządzie sukcesyjnym - sprawdź jak zabezpieczyć ciągłość działania firmy

Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców - Przedsiębiorczy Gdańsk

Przedsiębiorco, pamiętaj! Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły na www.czystemiasto.gdansk.pl