Zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2018 r.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Skorzystaj z Internetowej Rezerwacji Wizyty albo umów się na wizytę przez telefon: 58 323 69 82.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i w przypadku gdy nie posiadasz konta załóż swoje konto, jeśli masz już konto w CEIDG – zaloguj się
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek

na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej:

  • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
  • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
  • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl informacja o zawieszeniu/wznowieniu wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
tel.: 58 323 69 83, 84, 85, 86

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3
tel.: 58 323 71 31, 32, 34

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
tel.: 58 323 69 82
fax: 58 323 69 89
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648),
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.649)

Inne informacje:

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej:

 • na czas nieokreślony, bez wskazywania okresu (zawieszenie bezterminowe) na jaki to zawieszenie następuje (wówczas będzie miał obowiązek zgłosić wznowienie odrębnym wnioskiem)
 • albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, ze wskazaniem okresu, na jaki zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej (wówczas wznowienie nastąpi automatycznie z upływem tego okresu).

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa:

 • do dnia wskazanego w tym wniosku
 • lub do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności

Z uprawnienia w zakresie zawieszenia może skorzystać:

 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
 • przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Uwaga: przedsiębiorcy, którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą na 24 miesiące
w dniu wejścia w życie nowych przepisów – Konstytucji biznesu - po upływie 24 miesięcy od zawieszenia nie będą wykreślani automatycznie z CEIDG, a zawieszenie przejdzie w bezterminowe.

Zawieszenie działalności przez wspólników spółek cywilnych:

 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej
  oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej
  z tych form
 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż      jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach
 • w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników
 • w przypadku zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej, należy złożyć wniosek o zmianę wpisu
  w CEIDG oraz innych danych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA:

 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców - Przedsiębiorczy Gdańsk

Przedsiębiorco, pamiętaj! Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły na www.czystemiasto.gdansk.pl