Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa zawiadomienie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji  wizyty:

Kliknij tutaj, aby zarezerwować wizytę

Złóż wniosek przez Internet:

Zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego. Wypełniony formularz zgłoszenia należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. W przypadku zgłoszenia dotyczącego dokumentu dziecka/osoby ubezwłasnowolnionej formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo podpisem osobistym.  Formularz należy wysłać do wystawcy dokumentu.

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak zgłosić zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w swoim dowodzie osobistym

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak zgłosić zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dziecka lub innej osoby

 

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa posiadacza dowodu osobistego, a w przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów wydaje się na żądanie. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zawieszenia certyfikatów nie zostanie cofnięte nastąpi unieważnienie certyfikatów oraz dowodu osobistego.

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Osoby przebywające na terenie Gdańska zgłoszenia dokonują w:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 31, 32, 33, 34

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 1, 2, 3

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7, 8, 9

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel. 58 323 63 72, 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. (Dz.U. z 2019 r. poz. 400)

Inne informacje:

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania czynności.