PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zaświadczenie z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem

Zaświadczenie z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale     sprawdź co jest tytułem prawnym do lokalu (19.37 KB, docx)
 • umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (gdy o wydanie zaświadczenia występuje pośrednik w obrocie nieruchomościami)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za zaświadczenie Zapłać
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik) Zapłać


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczącym się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
 • w opłatomatach mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):

  • Wilanowska 2,
  • Partyzantów 74,
  • Nowe Ogrody 8/12.
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat). Urząd Miejski w Gdańsku wpłaty dokonywane na rzecz Miasta bez opłat i prowizji

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 1,2,3,4
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  12,13,14,15,16
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 72; 323 66 75
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz.1191 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz.775)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz.2142 z późn. zm.)

Inne informacje:

Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem  wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek właściciela mieszkania jego pełnomocnika lub na wniosek pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu. Rejestr mieszańców nie zawiera informacji o własności lokali. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych konkretnej (innej) osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod wskazanym adresem opisana została pod hasłem: „Udostępnianie danych z ewidencji ludności”.