PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wymagane dokumenty:

 • druk  „zgłoszenie pobytu stałego”, podpisany czytelnie przez właściciela/najemcę lokalu (do czynności tej właściciel/najemca nie może ustanowić pełnomocnika). W sytuacji gdy zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną na stronie Ministerstwa Cyfryzacji niezbędne jest załączenie oświadczenia właściciela lokalu potwierdzające pobyt osoby meldującej się pod wskazanym adresem.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale.            sprawdź co jest tytułem prawnym do lokalu (19.37 KB)
 • dowód osobisty lub paszport
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby działającej z upoważnienia osoby meldującej się)
 • cudzoziemiec przedstawia paszport i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • obywatel Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej – ważny paszport oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za wydanie zaświadczenia w języku urzędowym Unii Europejskiej Zapłać

Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
 • w opłatomatach mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):

  • Wilanowska 2,
  • Partyzantów 74,
  • Nowe Ogrody 8/12.
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat). Urząd Miejski w Gdańsku wpłaty dokonywane na rzecz Miasta bez opłat i prowizji

na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta:  71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za wydanie zaświadczenia w języku urzędowym UE")
Dowód wpłaty należy  dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 1,2,3,4
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 12,13,14,15,16
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Tel.: 58 323 63 72; 323 66 75
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz.1191 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.2411 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2019 r. poz.860)

Inne informacje:

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba osobiście,elektronicznie lub przez pełnomocnika w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkała.  W przypadku obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu należy okazać przy każdym, nawet kolejnym zameldowaniu, ponieważ organ meldunkowy nie przechowuje tego dokumentu ani jego odwzorowania.

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu stałego skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zameldowana na pobyt stały. Przy zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały można wymeldować się z pobytu czasowego. Przy zameldowaniu na pobyt stały otrzymasz zaświadczenie. Wraz z zaświadczeniem w języku polskim możesz otrzymać zaświadczenie w wybranym języku urzędowym państwa Unii Europejskiej, które podlega opłacie administracyjnego w wysokości 17,00 zł.

Zaświadczenie o własnym zameldowaniu (w języku polskim) możesz pobrać (bez opłaty) na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (gov.pl) w zakładce Pobierz dokument o zameldowaniu.

W przypadku zgłoszenia zameldowania w mieszkaniu komunalnym wymagana jest zgoda zarządcy budynku na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego w całości lub części.

Jeżeli nie możesz przedstawić potwierdzenia zamieszkiwania w lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu możesz wnieść podanie o zameldowanie decyzją administracyjną. Procedura w tym zakresie została opisana pod hasłem: „Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną”.

Informacje dot. legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.