Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wymiana dowodu osobistego

A
A
Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018 r.

Zdjęcie:

przykłady prawidłowych zdjęć

Prawidłowe zdjęcie - włosy rozpuszczone z tyłu głowy
Prawidłowe zdjęcie - włosy spięte z tyłu głowy
Prawidłowe zdjęcie - włosy spięte na czubku głowy

zobacz pełną informację jak powinno być prawidłowo wykonane zdjęcie

  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty.


Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć sie jak złożyć wniosek drogą elektroniczną

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich) wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Utracony dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie.
Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny).
Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.

Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl
Informacje w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą zgłosić się osobiście do urzędu, można uzyskać pod numerem telefonu: 58 323 63 70.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 31, 32, 33, 34
tel. 58 323 69 51 do 55

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 7, 8, 9
tel. 58 323 71 71 i 72, 58 323 71 43

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7, 8, 9
tel. 58 323 60 55 do 59

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel. 58 323 63 72
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

Inne informacje:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Procedura w języku migowym