Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i w przypadku gdy nie posiadasz konta załóż swoje konto, jeśli masz już konto w CEIDG – zaloguj się
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek
 • na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wykreślenie z CEIDG

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG:

  • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
  • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
  • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl informacja o wykreśleniu wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować. Aby odszukać wpis wykreślony, należy pod wyszukiwarką zaznaczyć: „Uwzględnij wykreślone”.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.649 z późn. zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz.650)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Inne informacje:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o jego wykreślenie z CEIDG:

 • w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12
  ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (czyli przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową).

Złożenie wniosku o wykreślenie: w każdym czasie.

Przedsiębiorca może złożyć ponadto wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej:

w każdym czasie.

Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

 • Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA jeśli wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców - Przedsiębiorczy Gdańsk

Przedsiębiorco, pamiętaj! Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły na www.czystemiasto.gdansk.pl