PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG można wypełnić i złożyć na stronie www.biznes.gov.pl.

W razie problemów związanych z wypełnieniem wniosku można skontaktować się z konsultantem w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku CEIDG-1 na stronie www.biznes.gov.pl należy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG:

 • elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl - wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia roboczego wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
 • przez pełnomocnika- wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.
 • wysłać listem poleconym- wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.biznes.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować. Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 10, 11

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z 6 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1668)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 470)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej  i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z 5 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 170)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Inne informacje:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG:

 • w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • lub przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG można złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu. Przedsiębiorca może również złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej.

Zobacz również informacje dotyczące ZUS-u przy zakończeniu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorco, zgłaszając wykreślenie wpisu w CEIDG, dopełnij formalności:

Polecamy informacje i poradniki dla przedsiębiorców umieszczone na stronie Przedsiębiorczy Gdańsk.