PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, złożenie wniosku CEIDG-1 w Zespołach Obsługi Mieszkańców możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez internet lub pod numerem telefonu: 58 52 44 500.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG można wypełnić i złożyć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie problemów związanych z wypełnieniem wniosku można skontaktować się z konsultantem w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Tymczasowy profil zaufany to usługa dedykowana przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego. Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące, aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

Aby wysłać i podpisać wniosek CEIDG-1 przez internet należy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG:

 • elektronicznie na stronie ceidg.gov.pl - wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • wypełnić wniosek online i złożyć go w urzędzie - złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • wypełnić wniosek przez telefon i złożyć go w urzędzie - wniosek CEIDG-1 można wypełnić również przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32) i wspólnie z konsultantem wypełnić wniosek. Po rozmowie, wysyłany jest SMS z numerem wniosku, który jest wnioskiem roboczym i wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
 • przez pełnomocnika- wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.
 • wysłać listem poleconym- wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl  informacja o wykreśleniu wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować. Aby odszukać wpis wykreślony, należy pod wyszukiwarką zaznaczyć: „Uwzględnij wykreślone”.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 42, 43, 44
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1252, z późn. zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1629, z póżn. zm).

Inne informacje:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG:

 • w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • lub przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową

Wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG można złożyć w dowolnym terminie, zgłoszenie powinno jednak odpowiadać stanowi faktycznemu. Przedsiębiorca może również złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej.

Zobacz również informacje dotyczące ZUS-u przy zakończeniu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorco, zgłaszając wykreślenie wpisu w CEIDG, dopełnij formalności:

Polecamy informacje i poradniki dla przedsiębiorców umieszczone na stronie  Przedsiębiorczy Gdańsk.