Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2018 r.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Skorzystaj z Internetowej Rezerwacji Wizyty albo umów się na wizytę przez telefon: 58 323 69 82.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i załóż swoje konto
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek
 • na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

  • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
  • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
  • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować.

Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
tel.: 58 323 69 83, 84, 85, 86

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3
tel.: 58 323 71 31, 32, 34

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
tel.: 58 323 69 82
fax: 58 323 69 89
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Inne informacje:

1. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczejprzedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem wybranego urzędu miasta/gminy. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będący płatnikiem składek może złożyć w urzędzie miasta/gminy następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)
 • ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu miasta/gminy nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym - gdy nikogo nie zatrudnia, a jeżeli zatrudnia pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym:

 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

Zgłoszenia do ubezpieczeń: pracownika, zleceniobiorcy lub osoby współpracującej - przedsiębiorca musi dokonać bezpośrednio w ZUS-ie.

2. Urząd Statystyczny nadaje numer REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1. Informację o numerze identyfikacyjnym REGON można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki CEIDG lub na stronie stat.gov.pl/regon

3. Przedsiębiorca, który wybrał zasady opodatkowania kartą podatkową, składa do Urzędu Skarbowego, przed rozpoczęciem działalności (albo do 20 stycznia ze skutkiem od 1 stycznia kolejnego roku działalności) oświadczenie PIT-16.

4. Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Czynny podatnik VAT musi wysłać drogą elektroniczną do systemu ministerstwa właściwego ds. finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) - do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca.

5. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

6. Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza nowe rozwiązanie tzw. ulgę na start.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
 • albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
  rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

   nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu
   i wypadkowemu) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

7. Działalność nierejestrowa – czyli działalność nieewidencjonowana (która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą). Musi posiadać łącznie trzy przesłanki:

 • podmiotową (tzn. działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną)
 • formalną, polegającą na niewykonywaniu przez okres ostatnich 60 miesięcy
  działalności gospodarczej
 • przychodową (tzn. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym
  miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia
  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (czyli 50% w 2018 r. = 1050 zł brutto). Obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG następuje dopiero w przypadku przekroczenia miesięcznego progu dochodowego 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej osoba ma obowiązek:

 • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży,
 • przestrzegania praw konsumentów,
 • wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego,
 • rozliczania się z działalności nierejestrowej w PIT-36,
 • a także ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia swojej działalności nierejestrowej od przychodów z tego tytułu.

8. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

9. Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców - Przedsiębiorczy Gdańsk

10. Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dot. opłat za korzystanie ze środowiska

11. Przedsiębiorco, pamiętaj! Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły na www.czystemiasto.gdansk.pl