Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i załóż swoje konto
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek
 • na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

  • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
  • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
  • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
  • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować.

Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 z późn. zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1629).

Inne informacje:

1. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczejprzedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem wybranego urzędu miasta/gminy. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będący płatnikiem składek może złożyć w urzędzie miasta/gminy następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)
 • ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu miasta/gminy nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym - gdy nikogo nie zatrudnia, a jeżeli zatrudnia pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym:

 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

2. Urząd Statystyczny nadaje numer REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1. Informację o numerze identyfikacyjnym REGON można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki CEIDG lub na stronie stat.gov.pl/regon

3. Przedsiębiorca, który wybrał zasady opodatkowania kartą podatkową, składa do Urzędu Skarbowego, przed rozpoczęciem działalności (albo do 20 stycznia ze skutkiem od 1 stycznia kolejnego roku działalności) oświadczenie PIT-16.

4. Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Czynny podatnik VAT musi wysłać drogą elektroniczną do systemu ministerstwa właściwego ds. finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) - do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca.

5. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

6. Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza nowe rozwiązanie tzw. ulgę na start.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
 • albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
  rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

   nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu
   i wypadkowemu) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

7. Działalność nierejestrowa – czyli działalność nieewidencjonowana (która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą). Musi posiadać łącznie trzy przesłanki:

 • podmiotową (tzn. działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną)
 • formalną, polegającą na niewykonywaniu przez okres ostatnich 60 miesięcy
  działalności gospodarczej
 • przychodową (tzn. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym
  miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia
  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (czyli 50% w 2020 r. = 1300zł brutto). Obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG następuje dopiero w przypadku przekroczenia miesięcznego progu dochodowego 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej osoba ma obowiązek:

 • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży,
 • przestrzegania praw konsumentów,
 • wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego,
 • rozliczania się z działalności nierejestrowej w PIT-36,
 • a także ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia swojej działalności nierejestrowej od przychodów z tego tytułu.

8. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi od 25 listopada 2018r. mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 Zarządcą sukcesyjnym może być:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • powołany wcześniej prokurent
 • lub jeden z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie (również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej). W jednym czasie przedsiębiorstwo może prowadzić tylko jeden zarządca sukcesyjny. Po śmierci przedsiębiorcy system CEIDG sam doda zwrot „w spadku” i taki wpis będzie widoczny w CEIDG. Jako dane informacyjne wpisowi do CEIDG podlegać będzie data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy (dane wprowadzane z urzędu po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy) oraz dane
i informacje dotyczące zarządcy i zarządu.

 1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG osobiście (nie przez pełnomocnika) decyduje kto będzie pełnił funkcję zarządcy sukcesyjnego, a powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wymaga:
 • oświadczenia o powołaniu (konieczna forma pisemna, inaczej powołanie będzie nieważne),
 • pisemnej zgody zarządcy na pełnienie tej funkcji,
 • złożenia wniosku o zmianę do CEIDG z załączeniem formularza CEIDG-ZS o wpis osoby zarządcy (wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w zakresie wskazania danych zarządcy sukcesyjnego, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji).
 1. Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku) musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy (później to uprawnienie wygasa), wymaga formy aktu notarialnego i zgody osób posiadających łącznie udział większy niż 85% w przedsiębiorstwie w spadku (do CEIDG wniosek składa notariusz najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego umożliwia:

 • zachowanie płynności działania firmy,
 • numer NIP nie wygasa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy - przechodzi na przedsiębiorstwo
  w spadku
  ,
 • zarządca będzie mógł po śmierci przedsiębiorcy kontynuować działalność,
 • można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,
 • wszystkie stosunki pracy pozostaną w mocy - zawarte przez przedsiębiorcę umowy o pracę zachowują ważność po jego śmierci i wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (max 2 lata), zarządca sukcesyjny pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników, ZUS i urzędu skarbowego,
 • przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do US
 • zezwolenia i koncesje uzyskane przez przedsiębiorcę nie wygasają automatycznie z powodu jego śmierci i zachowują ważność (decyzje administracyjne) jeżeli spełnione są warunki do ich uzyskania, zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd. (w terminie 3 miesięcy od ustanowienia zarządu, zarządca składa wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności i od dnia złożenia wniosku już ją wykonywać, pod warunkiem, że organ tego nie zakaże),

Wiecej informacji o zarządzie sukcesyjnym - sprawdź jak zabezpieczyć ciągłość działania firmy

9. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

10. Serwis informacyjny dla Przedsiębiorców - Przedsiębiorczy Gdańsk

11. Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dot. opłat za korzystanie ze środowiska

12. Przedsiębiorco, pamiętaj! Zawieszając, wznawiając, wykreślając lub zgłaszając rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij też formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36. Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły na www.czystemiasto.gdansk.pl