Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

A
A
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2018 r.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

  • nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie Gdańska konieczne jest złożenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, umowy o pracę, legitymacji studenckiej (szkolnej), lub karty mieszkańca.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, albo za pośrednictwem poczty. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.  Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców  pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn.zm.). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Z tego też powodu dla oceny miejsca stałego pobytu nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej. Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być oświadczenia oraz dokumenty, w których wnioskodawca wskaże okoliczności potwierdzające koncentrację jego ważnych interesów życiowych, majątkowych lub innych pod adresem wskazanym we wniosku. Ponadto należy podkreślić, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego można uznać osobę za zamieszkałą w rozumieniu art. 25 k.c. w miejscu nie będącym miejscem jej stałego zameldowania tylko wtedy, gdy wyjaśni przyczyny rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem i wykaże, że w tym nowym miejscu pobytu skupia się na stałe jej aktywność życiowa.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39, 40
tel.: 58 323 69 58 do 60

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  1, 2, 3, 4 
tel.: 58 323 60 51 do 54

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 4, 5
tel.: 58 323 71 33 i 75

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Tel.: 58 323 63 46 do 55  
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Skarga do Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn.zm.).

Inne informacje:

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.


Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczące problematyki "stałego zamieszkania"