Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

 -nie dotyczy-

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Złóż wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
5,00 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę Zapłać
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) Zapłać

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy uiścić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:
   Urząd Miejski w Gdańsku
   80-803 Gdańsk
   ul. Nowe Ogrody 8/12
 
Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

 

Opłaty administracyjne:

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z wydaniem jednego dowodu osobistego wynosi - 31,00 zł.
Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:
   Urząd Miejski w Gdańsku
   80-803 Gdańsk
   ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta:  97 1240 1268 1111 0010 3877 3717
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")
Dowód wpłaty należy  dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa dokumentację należy przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną.

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 13, 14, 15, 16, 17, 18

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 69
fax.: 58 323 66 72

e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 332)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 poz. 256 )
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1604 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 319 )

Inne informacje:

Organ gminy udostępnia dokumentację związaną z dowodami osobistymi, znajdującą się w jego posiadaniu.