Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania: 

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy
  • opłata skarbowa

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

  • 17 zł za wydanie zaświadczenia.Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. można złożyć:

  • elektronicznie - wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • wysłać pocztą

Zaświadczenie dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Gdańska wydawane jest w terminie do 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 10, 11

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska – w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna:

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Inne informacje:

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do CEIDG, to jest dane o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. oraz o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta Gdańska (tj. do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

We wniosku o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy należy wskazać interes prawny lub przepis prawa, na podstawie którego mają zostać udostępnione informacje.

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tym samym Prezydent Miasta Gdańska nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców.