PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Udostępnianie danych z ewidencji ludności
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) Zapłać

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczącym się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
 • w opłatomatach mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat): 
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12. 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

Kwota Tytuł płatności  
31,00 zł za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o osobę) Zapłać
31,00 zł za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o adres) Zapłać

Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczącym się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Nowe Ogrody 8/12.
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).  Urząd Miejski w Gdańsku wpłaty dokonywane na rzecz Miasta bez opłat i prowizji
  •  
 • w opłatomatach mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat): 
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12.

na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta:  97 1240 1268 1111 0010 3877 3717
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")
Dowód wpłaty należy  dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, korzystając z formularza "uzyskaj dane innej osoby z rejestru PESEL".

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 1,2,3,4
podmioty realizujące zadania publiczne - punkt informacji - pok. 103
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 12,13,14,15,16
podmioty realizujące zadania publiczne - punkt informacji - pok. 40
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7
podmioty realizujące zadania publiczne - punkt informacji
tel.:
Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 72; 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz.1191 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz.2142 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2022 r. poz.1493)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. poz.2482)

Inne informacje:

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL złożony na piśmie podpisanym własnoręcznym podpisem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego organu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie własnych danych (osobowych lub adresowych) opisana została pod hasłem: "Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy"