Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie duplikatu
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  • opłata skarbowa

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa wynosi 5,00 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony.Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.
 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej można złożyć:

  • elektronicznie - wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • przez pełnomocnika (wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu)
  • wysłać pocztą

Duplikat decyzji Prezydenta Miasta Gdańska o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej wydawany jest w terminie do 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 10, 11

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Inne informacje:

- nie dotyczy -