Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Spraw Obywatelskich

A
A

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw/Użytkownik
Nr tel.
Nr faxu
372
Dyrektor - Tomasz Filipowicz
Z-ca Dyrektora - Monika Wojda
Sekretariat
58 323 6372
58 323 6672
Referat Ewidencji Ludności
349
Kierownik Referatu - Halina Stobierska
58 52 44 500
 
343
Wydawanie decyzji administracyjnych dot. wymeldowania i zameldowania
58 323 6343
58 323 6536
58 323 6644
58 323 6672
345
58 323 6345
58 323 6344
 
346 -348
350-355
Biura meldunkowe - archiwum
58 323 6346 - 6348
58 323 6350 -6355
58 323 6650
Referat Dowodów Osobistych
370
Kierownik Referatu Dowodów Osobistych - Danuta Galica
58 323 6390
 
366
367
Wydawanie dowodów osobistych
58 5244 500
58 323 6365
58 323 6657
58 323 6367
58 323 6665
58 323 6366
58 323 6395
369
Dowody osobiste - udostępnianie danych
58 323 6369
 
25
26
Archiwum dokumentacji dowodów osobistych
58 323 6025
58 323 6026
 
 
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 
208
Kierownik Referatu - Izabela Baranowska
58 323 6982
58 323 6989
209, 212
Ewidencjonowanie działalności gospodarczej
58 323 6983 - 6987
58 323 6989
212
Ewidencjonowanie innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
58 323 6985 - 6986
 
Kancelaria Urzędu
19
p.o. Kierownik - Renata Sęk
58 323 6019
 
112
113
Kancelaria Urzędu
58 323 6112
58 323 6172
58 323 6113
58 323 6173
 
20
Przyjmowanie skarg
58 323 6010
58 323 6070
 
 
Gdańskie Centrum Kontaktu - 58 52 44 500
Wyspiańskiego 9A

Kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu -

Jarosław Schroeder

58 778 6052