PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
ul. Elizy Orzeszkowej 17 (nieruchomość zabudowana)

Numer działki:
144/2

Obręb ewidencyjny:
067

Powierzchnia:
1 808 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047713/5

Przeznaczenie:
Teren zlokalizowany jest w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zawierającej tereny mieszkaniowe MW23 i usługowe U33 bez ustalania proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową (symbol w planie: 006- MU31). Teren M23: (M23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy). Teren U33: (U33 tereny zabudowy usługowej). U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem: 1) rzemiosła produkcyjnego, 2) stacji paliw, 3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów. Dopuszcza się: 1. parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 2. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 3. budynki zamieszkania zbiorowego, 4. mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Funkcje wyłączone jako niepożądane: 1. salony samochodowe (z serwisem), 2. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Cena wywoławcza:
4 000 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Uzyskana w przetargu cena (pomniejszona o kwotę wadium) – płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka zabudowana nr 144/2 (obręb 067) o powierzchni 1808 m2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: tereny mieszkaniowe „B” – KW Nr GD1G/00047713/5. Nieruchomość położona jest w Gdańsku, dzielnicy Aniołki, przy ul. Elizy Orzeszkowej 17. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz zabudowa usługowa. Działka nr 144/2 ma kształt wydłużonego prostokąta i jest w pełni uzbrojona. Działka utwardzona jest płytami betonowymi (trylinka) i ogrodzona, posiada dwie bramy wjazdowe – od. ul. Elizy Orzeszkowej i od ul. Braci Śniadeckich. W narożniku północno-wschodnim działka zagospodarowana jest pod zieleń (trawnik, krzewy, drzewa – klon, brzozy). Spadek terenu od ul. Elizy Orzeszkowej w kierunku ul. Braci Śniadeckich wynosi prawie 3 m. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: - Budynek mieszkalny przy ul. Elizy Orzeszkowej 17, wielorodzinny, 1,5 - kondygnacyjny, wolnostojący. Powierzchnia użytkowa wynosi 132,98 m2. W budynku znajdują się 3 niewyodrębnione lokale mieszkalne. Fundamenty murowane, elewacja drewniana. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą. Do budynku doprowadzone były: instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa i elektryczna. Stolarka okienna i drzwiowa zabezpieczona płytami przed dostępem osób nieupoważnionych. Budynek nieużytkowany, zdewastowany, w złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu z uwagi na ochronę konserwatorską. Budynek przy ul. Elizy Orzeszkowej 17 został ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz objęty ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Aniołki, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej w mieście Gdańsku (nr planu 0817), zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/1554/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 43 z dnia 24 kwietnia 2006 roku, poz. 844) ze względu na swoje walory architektoniczne. Zgodnie z wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek przy ul. Elizy Orzeszkowej 17 stanowi obiekt o wartościach kulturowych. Ochronie podlega bryła przedmiotowego budynku (forma zewnętrzna), w tym historyczny materiał wykonania, stolarki oraz połać dachowa. Przy wykonywaniu przyszłych prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność do zachowanej oryginalnej substancji budynku, a także należy przywrócić historyczną stolarkę i poddać renowacji elewacje i połać dachową. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać ocenę stanu zachowania oraz przeanalizować wybór możliwie najlepszej techniki wykonania napraw i uzupełnień obiektu. Budynek przy ul. Elizy Orzeszkowej 17 pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną, w związku z tym nowa funkcja powinna się w nią wpisywać. Ponadto, zgodnie z zapisem w wyżej wymienionym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się rozbudowę obiektu o dodatkowe elementy kubatury takie jak schody, werandy, przedsionki czy tarasy pod warunkiem zachowania chronionych wartości budynku. Dodatkowo teren, na którym położony jest przedmiotowy budynek objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, gdzie obowiązują następujące zasady kształtowania struktury przestrzennej: a) zachowanie historycznie wykształconej struktury przestrzennej zabudowy i zieleni, historycznych podziałów na działki, oznaczonych na rysunku planu, b) realizacja nowych ogrodzeń wyłącznie w formie ażurowej o wysokości 1,20 – 2 m, z wyłączeniem przęseł z prefabrykatów betonowych, c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz na budynku. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) właściciel lub posiadacz zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków winien zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości. Teren wokół budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 17 jest niezagospodarowany. Od ulicy Elizy Orzeszkowej w głąb działki do budynku handlowo – usługowego prowadzi utwardzony przejazd z płyt betonowych (trylinka). - Budynek handlowo – usługowy położony w centralnej części działki. Obejmuje całą szerokość działki, częściowo 2- kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 204,90 m2. Od strony ul. Elizy Orzeszkowej budynek 1 - kondygnacyjny, od strony ul. Braci Śniadeckich 2 - kondygnacyjny. Budynek nieużytkowany. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą, płaski. Od strony ul. Elizy Orzeszkowej w budynku znajduje się 5 wrót garażowych drewnianych z przeszkleniami oraz drzwi wejściowe do części nie garażowej. Przy granicy z działką nr 125/1 obręb 067 zejście do budynku od strony ul. Braci Śniadeckich. Od strony ul. Braci Śniadeckich również znajduje się 5 wrót garażowych drewnianych częściowo szklonych, stolarka na kondygnacji powyżej PCV. Budynek w średnim stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Pozostałe części składowe działki: 1. wiata wolnostojąca – zadaszona, fundamenty i posadzka betonowa, słupy drewniane, dach kryty blachą falistą. Powierzchnia zabudowy 93 m2. 2. ogrodzenie stalowe – fundamenty i cokoły betonowe, dwie bramy wjazdowe (od ul. Elizy Orzeszkowej i Braci Śniadeckich). Brama od ul. Elizy Orzeszkowej mocno skorodowana. 3. utwardzenie działki z płyt betonowych (trylinka) – w dość dobrym stanie, do oczyszczenia z zieleni (zarośnięta roślinnością). Dostępność drogowa – od ul. Elizy Orzeszkowej (030-KD80) - dostęp przez gminną działkę nr 144/1 obręb 067, od Braci Śniadeckich (029-KD81), od ciągu pieszego (023-KX). Przyszły inwestor planowanego zagospodarowania zobowiązany będzie do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz Zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Na terenie przedmiotowej działki znajdują się przyłącze gazowe i telekomunikacyjne do budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 17, fragmenty sieci przyłączy elektroenergetycznych oraz nieczynne przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gdańskie Wody Sp. z o.o. w ramach wydawanych warunków odwodnienia działki inwestycyjnej, będącej przedmiotem sprzedaży nalegać będzie na maksymalizację retencji wód opadowych (zarówno z dachów jak i pozostałych powierzchni uszczelnionych, jak parkingi) oraz akceptować jedynie rozwiązania związane z Zieloną Infrastrukturą (retencja powierzchniowa wód opadowych do wysokości opadu obliczeniowego w ogrodach deszczowych, nieckach zielonych, muldach i rowach, odprowadzanie wód z terenów nieprzepuszczalnych do systemu kanalizacji deszczowej poprzez tereny zieleni, wykorzystanie kanalizacji deszczowej jedynie dla wód nadmiarowych). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren – w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto, na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu. Obciążenia: W dziale III KW GD1G/00047713/5 ujawniono odpłatne użytkowanie, które nie dotyczy zbywanej działki (Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę Gdańskiego Archipelagu Kultury na bezciężarowe odłączenie) oraz zamieszczono ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu przed Sądem Rejonowym - Gdańsk Południe w Gdańsku o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dotyczące działki nr 169, które nie dotyczy zbywanej działki, ale może zostać przeniesione do nowo założonej księgi wieczystej. Dział IV wolny od wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-66-39.