PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
ul. Bluszczowa 39

Numer działki:
157/3 i 156/3

Obręb ewidencyjny:
0113

Powierzchnia:
1 102 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00046052/6 i GD1G/00056078/7

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP nr 1610 (karta terenu 012-MN21). Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (domy wolno stojące jedno lub dwumieszkaniowe).

Cena wywoławcza:
300 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto, zawierająca 23% podatek VAT. Uzyskana w przetargu cena (pomniejszona o kwotę wadium) – płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Teren o łącznej pow. 1.102 m2, obejmujący dwie niżej wymienione działki w obrębie 113: - nr 157/3 o pow. 556 m2, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp” (w części o pow. 474 m2) oraz „grunty pod rowami - W” (w części o pow. 82 m2), zapisaną pod adresem Bluszczowa 39, zapisaną w księdze wieczystej GD1G/00046052/6, - nr 156/3 o pow. 546 m2, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako „grunty orne - RIVa” (w części o pow. 472 m2) oraz „grunty pod rowami-W” (w części o pow. 74 m2), zapisaną w księdze wieczystej GD1G/00056078/7. Teren niezabudowany i niezagospodarowany, położony w granicach strefy ekspozycji historycznego Śródmieścia, porośnięty krzewami i drzewostanem pochodzącym przede wszystkim z samosiewu (podczas realizacji inwestycji, nabywcę będą obowiązywały przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. z 2022 r., poz. 916). Zgodnie z MPZP 1610 przedmiotowa nieruchomość gruntowa, obejmująca łącznie dwie działki, ma określoną dostępność drogową: - od ul. Bluszczowej (droga gruntowa stanowiąca działkę gminną nr 169 obręb 113), a następnie poprzez część działki gminnej nr 156/1 lub działkę nr 157/1 obręb 113, które w ww. planie oznaczone zostały symbolem 046-KD80, - od ul. Bratki (ulica o nawierzchni asfaltowej oznaczona jako działka gminna nr 170/2 obręb 113, której część stanowi rów melioracyjny), oznaczona w ww. planie symbolem 048-KD81. Na terenie ślady dawnego zagospodarowania - pozostałości w stanie ruiny po substandardowym obiekcie nietrwale z gruntem związanym, zasypana studnia – nie nadająca się do użytku). Istniejące na granicy działek ogrodzenie od strony Polskiego Związku Działkowców może nieznacznie zachodzić na teren zbywanej działki. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu (m.in. zakaz podpiwniczeń, posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, zaleca się stosowanie powierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej na dojściach i dojazdach do posesji, zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu ich późniejszego wykorzystania w sposób niepogarszający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich – istniejący w granicach działki rów winien bewzględnie zachować swoją funkcję). Przez środek terenu wyznaczonego do przetargu oraz na granicy działek (od strony terenu będącego we władaniu Polskiego Związku Działkowców) przebiega linia napowietrzna SN-15 kV. Wzdłuż tej linii obowiązuje pas ochrony funkcyjnej o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii). Wszelką zabudowę w obrębie pasa ochrony funkcyjnej od linii 15kV należy uzgodnić z Energa – Operator S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i jego zagospodarowania zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-VI.6724.58.2021.MMP z dnia 11.02.2021 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu – do wglądu/przesłania na adres mailowy przez Wydział Skarbu U.M. w Gdańsku. Obciążenia: Działy III i IV księg wieczystych GD1G/00046052/6,GD1G/00056078/7 - brak wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 63 29.