PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja produkcyjno-usługowa

Położenie:
ul. Litewska

Numer działki:
6/2

Obręb ewidencyjny:
101

Powierzchnia:
20 623 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00039715/0

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczony symbolem 002-P/U41

Cena wywoławcza:
5 300 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Uzyskana w przetargu cena (pomniejszona o kwotę wadium) – płatna przed zawarciem aktu notarialnego przeniesienia własności – po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej*

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Nieruchomość położona w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. Teren niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. W przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją należy stosować się do obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie przyrody. Wycinka zieleni wymaga stosownych zezwoleń. Na działce znajdują się pozostałości po spalonych altanach i innego rodzaju materiały porozbiórkowe – do uprzątnięcia na koszt i staraniem przyszłego nabywcy. Północno-zachodnia część terenu objęta strefą ochrony ekspozycji zespołu urbanistycznego Głównego Miasta. Istnieje zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy zespołu urbanistycznego Głównego Miasta. Działka znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w bliskiej odległości od rzeki Martwej Wisły, która stanowi morskie wody wewnętrzne administrowane przez Urząd Morski w Gdyni - dla nowych obiektów budowlanych oraz nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Dodatkowo zgodnie z art.77 ust.1 pkt 3a na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. Z zakazów tych może zwolnić Dyrektor RZGW Wód Polskich w Gdańsku na podstawie art. 77 ust.3 cytowanej wyżej ustawy. Projektowaną inwestycję należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami i uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Teren z wysokim poziomem wód gruntowych. W rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m, a w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów budowlanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,15 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza. Wody opadowe należy zagospodarować w systemach powierzchniowych, tworzących systemy małej retencji miejskiej. Dostępność drogowa – od ul. Litewskiej (013-KD81) oraz drogi wewnętrznej (012-KDW). W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy drogi lub dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do budowy lub przebudowy układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Projekt i lokalizację zjazdów należy uzgodnić z Gdański Zarządem Dróg i Zieleni. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna – sieć napowietrzna SN-15kV i sieć kablowa SN-15kV. Wzdłuż linii napowietrznych średniego napięcia SN-15kV obowiązuje pas ochrony funkcyjnej o szerokości 14 metrów – po 7 metrów od osi linii. Obowiązuje uzgodnienie z Energa Operator S.A. sposobu zagospodarowania terenu. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Działy III i IV Księgi Wieczystej nr GD1G/00055234/2 – wolne od wpisów. *Z uwagi na położenie w granicach portu morskiego Gdańsk zawarcie umowy przeniesienia własności z wygrywającym przetarg uzależnione będzie od zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej na sprzedaż przedmiotowej działki. W związku z powyższym wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia 3 umów w formie aktu notarialnego: 1.umowy przedwstępnej sprzedaży pod warunkiem uzyskania ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedmiotowej działki, 2. umowy sprzedaży pod warunkiem niewykonania przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich, zaś w przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez ZMPG S.A. pod warunkiem, że Skarb Państwa nie wykona prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art. 4 ust.2 ustawy o portach i przystaniach morskich. 3.umowy przeniesienia własności. Wpłacone przez oferenta wadium na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku wskazane w ogłoszeniu w wysokości 530.000 zł zostanie zaliczone na poczet przyszłej ceny sprzedaży – ustalonej w drodze przetargu. W przypadku braku zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentowi w kwocie nominalnej.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29