PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
ul. Błońska (pomiędzy posesjami nr 13 – 17)

Numer działki:
3/7

Obręb ewidencyjny:
0128

Powierzchnia:
2 342 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00048336/5

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP nr 1610 symbol w planie: 041-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MN21 i usługowe U33. Funkcje wyłączone: - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, - małe hurtownie do 2.000 m2 powierzchni, - salony samochodowe (z serwisem), - szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

Cena wywoławcza:
550 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto, zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka o nieregularnym, średnio korzystnym kształcie, niezabudowana i niezagospodarowania, porośnięta krzewami i drzewostanem pochodzącym z samosiewu, od strony północno-zachodniej graniczy z torami kolejowymi. Na działce znajduje się rów melioracyjny oraz przebiega przez nią elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia nn-0,4kV. Działka usytuowana na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu (m.in. zakaz podpiwniczeń, posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, zaleca się stosowanie powierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej na dojściach i dojazdach do posesji, zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu ich późniejszego wykorzystania w sposób niepogarszający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich – istniejący w granicach działki rów winien bewzględnie zachować swoją funkcję). Działka nr 3/7 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Błońskiej. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania omawianej nieruchomości gruntowej zostały ujęte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr WUiA-VI.6724.334.20202.MMP z dnia 9 listopada 2020 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Dział III Księgi wieczystej GD1G/00048336/5 pn. „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” – brak wpisów. Dział IV ww. księgi pn. "Hipoteka" – brak wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.