PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
przy planownej ul. tzw. Nowej Madalińskiego

Numer działki:
655/4

Obręb ewidencyjny:
0303

Powierzchnia:
1 756 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00044369/7

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP nr 1756, symbol w planie: 023-M/U31. Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zawierający zabudowę mieszkaniową (wszystkie rodzaje), oraz/lub usługową (komercyjną i/lub publiczną); z dopuszczeniem małych hurtowni do 100 m2 powierzchni użytkowej. Funkcje wyłączone: 1. Obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 400 m2, 2. Garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2 karty terenu, 3. Parkingi i garaże dla samochodów osobowych inne niż na potrzeby inwestycji, 4. Usługi autohandlu, 5. Warsztaty pojazdów mechanicznych, 6. Stacje paliw, 7. Stacje obsługi samochodów ciężarowych i autobusów.

Cena wywoławcza:
1 600 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza brutto, zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka nr 655/4 (obręb 303) o pow. 1.756 m2, zapisana w księdze wieczystej GD1G/00044369/7, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „grunty orne – RIIIb” (w części o pow. 1.126 m2) oraz jako „grunty orne – RV” (w części o pow. 630 m2). Zgodnie ze sporządzoną przez klasyfikatora gruntów (upoważnienie nr 12 Wojewody Pomorskiego) opinią o pochodzeniu gleby z dnia 19 sierpnia 2021 roku, występująca w granicach ww. działki gleba stanowi glebę mineralną, wytworzoną z glin i piasków zwałowych. Uwaga: Działka nr 655/4 powstała w wyniku podziału działki nr 655 – zgodnie z Decyzją nr WG-I.6831.155.2021.RK z dnia 08.07.2021 r., sprostowaną Postanowieniem nr WG-I.6831.155-1.2021.RK z dnia 04.08.2021 r. W dziale I księgi wieczystej GD1G/00044369/7 nie ujawniono jeszcze działki nr 655/4 (pod nr DZ.KW./GD1G/55112/21/1 z dnia 20.07.2021 r. znajduje się wzmianka dot. zmiany powierzchni działki nr 655, a pod nr DZ.KW./GD1G/63257/21/1 z dnia 24.08.2021 r. znajduje się wzmianka dot. ujawnienia podziału geodezyjnego działki nr 655 na działki nr 655/1, 655/2, 655/3, 655/4 w obrębie 303). Teren przeznaczony do sprzedaży jest terenem niezabudowanym, o lekko zróżnicowanym ukształtowaniu, na jego terenie występują niewielkie zadrzewienia i zakrzewienia. Zgodnie z MPZP 1756 przedmiotowa działka ma określoną dostępność drogową od planowanej ulicy tzw. Nowej Madalińskiego (046-KD80). W przypadku gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, nowy nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie zobowiązany zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa wyżej reguluje Zarządzenie Nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Przez teren działki nr 655/4 przebiega wodociąg Ø 250 mm żel. W związku z powyższym nowego właściciela będą obowiązywały następujące ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości: - zakaz stawiania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 3 m od skaraju wodociągu, - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2 m od skraju wodociągu, - zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 2 m od skraju wodociągu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej zostały ujęte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr WUiA-VI.6724.356.2020.MMP z dnia 26 lutego 2021 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w Wydziale Skarbu U.M. w Gdańsku). Na niewielką część działki zachodzi ogrodzenie w stanie ruiny stanowiące własność osoby trzeciej (na granicy z działką nr 643/8). Obciążenia: W związku z lokalizacją na nieruchomości sieci wodociągowej Ø 250 mm żel, nowy Nabywca wyłoniony w drodze przetargu w akcie notarialnym sprzedaży omawianej nieruchomości gruntowej ustanowi jednocześnie na działce nr 655/4 nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. (80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201), polegającą na: A.Prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie trwałego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie posadowienia ww. wodociągu, a także swobodnego do niego dostępu celem konserwacji, eksploatacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii, w tym także do jego przebudowy, rozbudowy i włączeń do tej sieci. Zgoda, o której mowa powyżej zachowuje swoją ważność w przypadku właściciela przedmiotowej infrastruktury. Prawo wejścia przysługiwać będzie osobie posiadającej upoważnienie udzielone jej przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Gdańsku lub Saur Neptun Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku lub nowego właściciela/eksploatatora ww. infrastruktury w przypadku ich zmiany. B.Obowiązku przestrzegania przez właściciela następujących ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości: - zakaz stawiania budynków i budowli w odleg.łości mniejszej niż 3 m od skaraju wodociągu, - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2 m od skraju wodociągu, - zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 2 m od skraju wodociągu. Działy III i IV księgi wieczystej GD1G/00044369/7 – bez wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.