PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Rekreacja i turystyka

Położenie:
Grzybowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie

Numer działki:
8/2

Obręb ewidencyjny:
0006

Powierzchnia:
2 028 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1E/00011274/2

Przeznaczenie:
Tereny zabudowy rekreacyjnej (strefa oznaczona symbolem 22.ZR) - tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej; dopuszcza się wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni do 35 m2 Tereny łąk, zieleni naturalnej i tereny rolnicze (strefa oznaczona symbolem 5.ZNR)

Cena wywoławcza:
260 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT). Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, zadrzewiona położona bezpośrednio nad Jeziorem Sominko na Pojezierzu Kaszubskim. Cały teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” i Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie oraz częściowo w zakresie oznaczonego w planie terenu zabudowy rekreacyjnej - w granicach Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody. Działka położona w granicach aglomeracji ściekowej Łubiana – obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego. Dostępność drogowa – od drogi wewnętrznej o szerokości ok. 5 m, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna, oznaczonej w ewidencji nr 17/1 obręb Grzybowo. Droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kruszywem łamanym. Przez fragment działki przebiega elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia nn-0,4kV Energa-Operator S.A. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Przy działce nr 8/2 w obrębie 006 Grzybowo trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która przewiduje możliwość podłączenia tej działki do sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2021 r.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 329