PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Rekreacja i turystyka

Położenie:
Grzybowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie

Numer działki:
8/2

Obręb ewidencyjny:
0006

Powierzchnia:
2 028 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1E/00011274/2

Przeznaczenie:
Tereny zabudowy rekreacyjnej (strefa oznaczona symbolem 22.ZR) - tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej; dopuszcza się wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni do 35 m2 Tereny łąk, zieleni naturalnej i tereny rolnicze (strefa oznaczona symbolem 5.ZNR) Cały teren działki położony jest w granicach obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” i Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie oraz częściowo - w zakresie oznaczonego w planie terenu zabudowy rekreacyjnej - w granicach Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu gdzie obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody. Działka położona jest również w granicach aglomeracji ściekowej Łubiana gdzie obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego. Zgodnie z § 5 pkt. 8 Uchwały nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim na obszarach chronionego krajobrazu (w tym w granicach Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) wprowadza się zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. Biorąc pod uwagę linie zabudowy oraz wymiary działki, potencjalna zabudowa znalazłaby się w strefie powyższego zakazu. W załączniku nr 4 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 1841) w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie PLH220034, wśród działań dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych wymieniono: „Modyfikację gospodarki przestrzennej poprzez nielokalizowanie obiektów budowlanych (w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane”) w strefie 100 m od linii brzegowej oraz na stokach dolin jeziornych za wyjątkiem już zainwestowanych legalnie odcinków brzegów” – między innymi w stosunku do otoczenia jeziora Sominko (część południowa). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy na działce nr 8/2 (pomimo ustaleń planu) obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych.

Cena wywoławcza:
250 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT). Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, zadrzewiona położona bezpośrednio nad Jeziorem Sominko na Pojezierzu Południowo- Pomorskim. Dostępność drogowa – od drogi wewnętrznej o szerokości ok. 5 m, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna, oznaczonej w ewidencji nr 17/1 obręb Grzybowo. Droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kruszywem łamanym. Przez fragment działki przebiega elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia nn-0,4kV Energa-Operator S.A. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Istnieje możliwość podłączenia działki do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 329