PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
w rejonie ul. Smęgorzyńskiej i planowanej ul. Sianowskiej

Numer działki:
4/2, 5/2, 6/4, 167/6, 168/5

Obręb ewidencyjny:

Powierzchnia:
53 641 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00068721/7, GD1G/00231563/5, GD1G/00057240/1

Przeznaczenie:
Strefa mieszana usługowo-mieszkaniowa zawierająca strefy 23 i 33, małe domy wielorodzinne, usługi do 20% pow. użytkowej, preferowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje wyłączone jako niepożądane: - zabudowa szeregowa, bliźniacza, zabudowa wielorodzinna, - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2.

Cena wywoławcza:
13 500 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena obejmuje 23% podatek VAT. Uzyskana w przetargu cena (pomniejszona o kwotę wadium) – płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 53.641 m2, składająca się z pięciu niżej wymienionych działek: - działki nr 4/2 (obręb 47) o pow. 3.288 m2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako „grunty orne RV”, KW GD1G/00068721/7, - działki nr 5/2 (obręb 47) o pow. 21.948 m2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako „grunty orne RV”, KW GD1G/00068721/7, - działki nr 6/4 (obręb 47) o pow. 28.126 m2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako „grunty orne RV”, KW GD1G/00068721/7, - działki nr 167/6 (obręb 35) o pow. 166 m2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako „grunty orne RVI”, KW GD1G/00231563/5, - działki nr 168/5 (obręb 35) o pow. 113 m2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp”, KW GD1G/00057240/1 (w dziale I-O księgi wieczystej pod nr DZ.KW./GD1G/34895/21/1 z dnia 07.05.2021 r. znajduje się wzmianka dot. zmiany użytku dla działki nr 168/5 z „dr” na „Bp”). Teren przeznaczony do sprzedaży jest terenem niezabudowanym, jest porośnięty drzewostanem pochodzącym z samosiewu (drzewostan tworzą głównie klon, jarzębina i sosna – wiek drzewostanu zróżnicowany od 1 do 25 lat, zwarcie zróżnicowane). W związku z powyższym podczas planowania i realizacji inwestycji, nowego nabywcę będą obowiązywały przepisy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. Teren położony jest na zboczach o znacznych spadkach – lokalizacja obiektów kubaturowych i elementów infrastruktury nie może naruszać ich stabilności (po ustaleniu kategorii geotechnicznej warunków posadowienia obiektów). Teren położony w obrębie terenu zewnętrznego strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Straszyn”. Przedmiotowy teren objęty jest obserwacją archeologiczną (przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zawiadomić Muzeum Archeologiczne). Inwestor przed podjęciem działań budowlanych polegających na wykonywaniu prac ziemnych zobligowany jest uzyskać od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku decyzję administracyjną pozwalająca na przeprowadzenie badań archeologicznych lub obligującą Inwestora do przeprowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych (zapisy MPZP świadczą o możliwości pojawienia się w trakcie prac ziemnych zabytków archeologicznych). Zgodnie z MPZP omawiana nieruchomość gruntowa ma określoną dostępność drogową od ul. Smęgorzyńskiej oraz projektowanej ulicy Sianowskiej, oznaczonej w planie symbolem 054-KD81. Powyższy dojazd – do realizacji kosztem i staraniem nowego nabywcy wyłonionego w drodze przetargu (art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), na podstawie umowy zawartej z zarządcą drogi. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa wyżej reguluje Zarządzenie Nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Na terenie części działki nr 168/5 (przed podziałem geodezyjnym – na dz. 168/2) ułożony jest kabel energetyczny nn-0,4kV zasilający przepompownię ścieków przy ul. Sianowskiej (dz. nr 6/3). Kabel ten stanowi główne zasilanie tej przepompowni, która ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu przerzutu ścieków z rejonu ulic Smęgorzyńska, Borska, Swarzewska, Miechucińska, Brodnicka, Barkoczyńska, Zbączyńska, Gostyńska do kolektora Ø1,0 m w ul. Nowatorów. Ze względu na istotne znaczenie przepompowni w systemie kanalizacji sanitarnej, ważne jest zachowanie do niej nieprzerwanej dostawy prądu. W związku z powyższym wyznacza się strefę ochronną o szerokości 1 m po każdej stronie kabla, w granicach której, nowy nabywca wyłoniony w drodze przetargu, ma zakaz zabudowy oraz trwałych nasadzeń. Projekt zagospodarowania terenu (w tym ewentualna przebudowa kabla) podlega uzgodnieniu z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. Pozostałe szczegółowe informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania omawianego terenu (w tym informacje na temat konieczności realizacji obligatoryjnego ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego przez teren działek nr 4/2, 5/2, 6/4 oraz zalecanej realizacji przestrzeni publicznej) zostały ujęte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr WUiA-IV.6724.97.2019.MJ z dnia 20 stycznia 2019 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu - do wglądu w pok. nr 329. Obciążenia: W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00068721/7 pn. „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia„ - w której m.in. widnieją działki nr 4/2, 5/2, 6/4 - zamieszczone są niżej wymienione wpisy, które nie dotyczą zbywanych działek, jednak przy sprzedaży mogą one zostać przeniesione (przepisane) do nowej księgi wieczystej: 1.Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 22/6 do drogi publicznej na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 22/2 objętej KW nr 104443 (Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę właściciela dz. nr 22/2 na bezciężarowe odłączenie działek nr 4/2, 5/2, 6/4 z ww. księgi wieczystej). 2.Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 22/6 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 22/4 objętej KW nr 125069 (Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę właścicieli dz. nr 22/4 na bezciężarowe odłączenie działek nr 4/2, 5/2, 6/4 z ww. księgi wieczystej). 3.Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 22/6 obszaru 0,1080 ha objętej niniejszą księgą wieczystą do drogi publicznej na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 22/5 obszaru 0,1176 objętej KW nr 128920. 4.Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie posadowienia na działce nr 22/6 sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 50 mb oraz dojazdu i dojścia do tejże sieci wodociągowej zaznaczonej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część umowy ustanowienia służebności, Rep. A nr 12105/2005 z dnia 20.09.2005 – w celu wykonania robót niezbędnych dla jej utrzymania w należytym stanie technicznym oraz w celu usunięcia powstałych na niej awarii na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej KW nr GD1G/00104443/9 (Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę właściciela dz. nr 22/2 objętej KW nr GD1G/00104443/9 na bezciężarowe odłączenie działek nr 4/2, 5/2, 6/4 z ww. księgi wieczystej). 5.Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży, na warunkach wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 09-02-2005, Rep. A 641/2005 ( Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę właścicieli działek oznaczonych, przed podziałem nr 55 i 54, objętych roszczeniem o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, na bezciężarowe odłączenie działek nr 4/2, 5/2, 6/4 z ww. księgi wieczystej). 6.Włość spadkowa według par. 2 ustawy o włościach spadkowych 28 czerwca 1896 r. Wpisano dnia 28 listopada 1919 r. Przepisano na Skarb Państwa Polskiego dnia 4 marca 1922 r. Wpisano przy założeniu księgi wieczystej w miejsce księgi zaginionej. Na podstawie wniosku z dnia 1 października 2003 r. godz. 9.52 DZ.KW. 21785/03 współobciążono KW 125401, dnia 23 września 2004 r. na podstawie wniosku z dnia 19 grudnia 2003 r. godz. 8.24 DZ.KW. 29155/03 współobciążono KW 125402, dnia 23 września 2004 r (Gmina Miasta Gdańska złożyła do III Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o wykreślenie powyższego wpisu – wniosek zarejestrowany jako wzmianka nr Dz.KW./GD1G/40867/21/1 z dnia 27.05.2021 r.). Dział IV (Hipoteka) – brak wpisów. W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00057240/1 pn. „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia„ - w której m.in. widnieje działka nr 168/5 – zamieszczony jest niżej wymieniony wpis, który nie dotyczy zbywanej działki, jednak przy sprzedaży może zostać przeniesiony (przepisany) do nowej księgi wieczystej: 1.Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości stanowiącej działkę nr 137/2 obręb 35 polegające na: - wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, - a ponadto polegające na: a) każdorazowym udostępnieniu nieruchomości po zrealizowaniu przebudowy infrastruktury w celu zapewnienia swobodnego dojścia i dojazdu do urządzeń przesyłowych, umożliwiających wykonanie czynności związanych z konserwacją, modernizacją, przebudową oraz usuwaniem awarii, b) prawie właściciela urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego do utrzymania na nieruchomościach, nie stanowiących jego własności, elementów naziemnych takich jak pokrywy studni, zasuwy, itp. c) prawie właściciela urządzeń elektroenergetycznych do utrzymania na nieruchomościach, nie stanowiących jego własności, słupów wraz przewodami elektroenergetycznymi. Dział IV (Hipoteka) – brak wpisów. W dziale III księgi wieczystej nr GD1G/00231563/5 pn. „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” - w której m.in. widnieje działka nr 167/6 - brak wpisów. Dział IV (Hipoteka) – brak wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.