PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
ul. Jaśminowa 6

Numer działki:
108/5 - sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: „RIVa grunty orne”.

Obręb ewidencyjny:
113

Powierzchnia:
518 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047934/0

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej domy wolnostojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce, karta terenu: 007-MN 21).

Cena wywoławcza:
170 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka o regularnym kształcie i płaskim terenie o wysokim poziomie wód gruntowych (zakaz podpiwniczeń, posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren), położona w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia - z dostępem do drogi publicznej, tj. ul. Jaśminowej. Działka porośnięta samosiewem drzew i krzewów, zachwaszczona (przed rozpoczęciem inwestycji wymaga wycięcia zbędnej roślinności i uporządkowania terenu, kosztem i staraniem nowego nabywcy wyłonionego w drodze przetargu). Zgodnie z MPZP 1610 przedmiotowa działka ma określoną dostępność drogową od ul. Na Szańcach o nawierzchni asfaltowej oddzielona rowem melioracyjnym bez przepustu (symbol w planie: 044-KD81) i od ul. Jaśminowej, która na wysokości przedmiotowej działki utwardzona jest częściowo tłuczniem (symbol w planie: 046-KD80), a następnie przez część działki gminnej nr 108/7 obręb 113 (symbol w planie: 046-KD80). W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor zostanie zobowiązany zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa wyżej reguluje Zarządzenie Nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Projekt i lokalizację zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Miejsca postojowe wynikające z programu planowanej inwestycji należy zlokalizować w granicach działki 108/5 – zgodnie z ustaleniami MPZP. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-VI.6724.43.2019.MMP z dnia 29.01.2020 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Z uwagi na znajdującą się na działce 108/5 infrastrukturę wod.-kan. (przyłącze Ø 40mm PE, przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 0,16 m), nabywcę obowiązywać będą następujące ograniczenia: - zakaz sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skraju przyłączy, - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skraju przyłączy, - zakaz sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skraju przyłączy. W związku z powyższym, nowy nabywca w umowie notarialnej zostanie zobowiązany do zapewnienia gestorowi, tj. Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do ww. przyłączy w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Dodatkowe wyjaśnienia: W dziale I-O ww. księgi wieczystej jest podany obszar 516 m2 jako wielkość powierzchni działki nr 108/5. Jest to wielkość wynikająca z poprzednich pomiarów. Zgodnie z przeprowadzonym wznowieniem granic i sprawdzeniem powierzchni – aktualna powierzchni sprzedawanej działki wynosi 518 m2, co odzwierciedla wypis z ewidencji gruntów przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej (pod nr DZ.KW./GD1G/44327/20/1 z dnia 13.07.2020 r. znajduje się wykaz na zmianę powierzchni działki nr 108/5).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29