PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Produkcja

Położenie:
Tama Pędzichowska

Numer działki:
226/7

Obręb ewidencyjny:
301

Powierzchnia:
18 156 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00117384/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol w planie: 004-P/U41) Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem: 1. zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 2. składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych, 3. obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez istniejące bądź planowane tereny zabudowy mieszkaniowej, 4. obiektów emitujących intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznym obszarze, 5. szpitali i domów opieki społecznej, 6. budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 7. obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.000 m2, jeśli ich łączna powierzchnia sprzedaży przekroczy 10.000 m2, 8. obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.000 m2, prowadzących sprzedaż dóbr podstawowych o dużej częstotliwości zakupów (np.: żywność, środki zachowania czystości), stanowiących konkurencję dla funkcji śródmiejskich. Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Cena wywoławcza:
3 500 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, płaska, o kształcie wydłużonym, wcześniej wykorzystywana na potrzeby upraw rolnych. Zieleń do utrzymania i wprowadzenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren z wysokim poziomem wód gruntowych, położony w granicach polderu Rudniki, odwadniany mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych i podtopienia wodami gruntowymi. Należy utrzymać funkcje istniejącego systemu odwadniającego terenu mając na uwadze, że istniejąca sieć urządzeń wodnych i melioracyjnych na polderze administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) zapewnia odwodnienie terenu wyłącznie na potrzeby rolnictwa. Przedmiotowa działka znajduje się w niedalekiej odległości od kanału B jednak PGW WP Zarząd Zlewni w Gdańsku nie wyraża zgody na odprowadzanie wód opadowych z terenu działki w przypadku przeprowadzania na niej działań inwestycyjnych. Z uwagi na nieprzystosowanie urządzeń wodnych i urządzeń melioracyjnych na polderze Rudniki do odbioru dodatkowych ilości wód nie należy odprowadzać wód opadowych z dachów projektowanych budynków i hal, utwardzonych placów manewrowych, parkingów oraz chodników do urządzeń wodnych i melioracyjnych na polderze, a zagospodarować w granicach działki. Nieruchomość znajduje się na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr GZWP 111 Subniecka Gdańska oraz GZWP nr 112 Żuławy Gdańskie. Ewentualne projektowane zamierzenia na wskazanej działce należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami i uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Część terenu położona jest w obszarze powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w rejonie Portu Lotniczego Gdańsk (dopuszczalna wysokość zabudowy do 299 m n.p.m. – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi). Dostępność drogowa – od ulicy Tama Pędzichowska (007-KD81). W przypadku gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowania istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa w cyt. powyżej art. 16 ustawy reguluje Zarządzenie nr 72/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2018 r. Projekt i lokalizację zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W granicach działki brak istniejących sieci i przyłączy, w wyjątkiem infrastruktury teletechnicznej spółki Orange Polska S.A. (istniejący kabel doziemny, przyłącze teletechnicze). Wszelkie kolizje będą rozwiązywane na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielowi sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorowi sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat możliwości uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00117384/1 widnieje wniosek nr Dz.KW./GD1G/43272/20/1 z dnia 07.07.2020 r. który stanowi wykaz dot. sprostowania oznaczenia/obszaru przedmiotowej działki z uwagi na rozbieżności pomiędzy powierzchnią wynikającą z rejestru gruntów, a powierzchnią wpisaną do księgi wieczystej.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.