PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Produkcja, Usługi

Położenie:
Gdańsk Kokoszki Przemysłowe, rejon ul. Botanicznej

Numer działki:
383/7

Obręb ewidencyjny:
24

Powierzchnia:
6 102 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00032136/8

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol w planie: 022-41) Wszelka działalność gospodarcza produkcyjno-usługowa z wyłączeniem: 1. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska, 2. obiektów stwarzających zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi choćby w przypadku awarii, 3. przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, 4. obiektów emitujących odory, 5. szpitali i domów opieki społecznej, 6. budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 7. obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2. Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zieleń z zakresu strefy 64 oraz stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.

Cena wywoławcza:
1 700 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, płaska, bez nasadzeń drzew i krzewów, położona bezpośrednio przy granicy administracyjnej miasta, w  stosunkowo bliskim sąsiedztwie ul. Nowatorów, stanowiącej drogę prowadzącą z nieruchomości do obwodnicy Trójmiasta, Rębiechowa oraz portu lotniczego. Od strony północnej działka graniczy z wybiegiem dla psów. Teren położony w zlewni rzeki Strzelenki zasilającej ujęcie wody powierzchniowej Straszyn. Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z funkcjonowaniem ujęcia wody „Straszyn”. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej na przylegającym terenie w przypadku zainwestowania działki należy zlokalizować liniowe elementy powierzchniowych systemów małej retencji. Teren położony jest w obszarze powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w rejonie Portu Lotniczego Gdańsk (dopuszczalna wysokość zabudowy do 180 m n.p.m. – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Dostępność drogowa – od drogi publicznej 042-81 (ul. Botaniczna) poprzez wydzielone działki nr 387/2, 385/7, 384/4 i 383/4 obr. 024 przeznaczone na realizację ulicy lokalnej L 041-81. W przypadku gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowania istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Z uwagi na ustalenie obsługi komunikacyjnej poprzez strefę 041-81 konieczna będzie realizacja przedmiotowych terenów inwestycyjnych ww. drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ostateczny zakres inwestycji drogowej ustala powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska Zespół konsultacyjno-negocjacyjny. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa w cyt. powyżej art. 16 ustawy reguluje Zarządzenie nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Projekt i lokalizację zjazdów należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W granicach działki brak istniejących sieci i przyłączy. Pozostałe informacje na temat możliwości uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00032136/8 nie ujawniono jeszcze działki nr 383/7, która powstała w wyniku dokonanych podziałów działek (najpierw działki nr 383/2, a później działki nr 383/3) - pod nr Dz.KW./GD1G/24479/20/1 z dnia 30.03.2020 r. oraz nr Dz.KW./GD1G/ 43634/20/1 z dnia 09.07.2020 r. znajdują się wykazy dot. sprostowania oznaczenia/ obszaru).

Kontakt:
1. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek) oraz niniejszego zarządzenia. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA-VI.6724.14.2020.GA z dnia 18.03.2020 r. – Karta Informacyjna Nieruchomości A), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. UWAGA: - podany w ww. uwarunkowaniach nr działki 383/3 na skutek dokonanych prac geodezyjnych uległ zmianie; aktualny nr działki wystawionej do przetargu – 383/7. 3. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością docelowego zagospodarowania, w tym do pobrania próbek z terenu za zgodą Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 4. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem), a następnie do jej utrzymywania w należytym stanie. 6. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne w skutkach z akceptacją jego warunków i przyjęciem do wiadomości informacji podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Gdańsk Kokoszki Przemysłowe, rejon ul. Botanicznej
Gdańsk Kokoszki Przemysłowe, rejon ul. Botanicznej