PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk (Krakowiec) ul. Jodłowa

Numer działki:
65

Obręb ewidencyjny:
762

Powierzchnia:
458 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00048517/8

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol w planie: 013 – M/U31), zawierający tereny mieszkaniowe M22 i MN21 oraz usługowe U33 bez ustalania proporcji między funkcjami. Funkcje wyłączone: - garaże boksowe, - salony samochodowe (z serwisem) - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2

Cena wywoławcza:
200 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
działka nr 65 (obręb 762) o pow. 458 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Jodłowej z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, jaką jest ul. Jodłowa. Działka o kształcie prostokąta i płaskim terenie, porośnięta chwastami, krzewami i drzewami bez wartości rynkowej. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Wody opadowe z terenu inwestycji należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, tj. spółką z o.o. „Gdańskie Wody” lub zagospodarować na własnym terenie w sposób nie pogarszający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich (zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania). W granicach działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej 0,20. W związku z powyższym nabywcę będą obowiązywać następujące ograniczenia: zakaz sytuowania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 1,5 m od skraju przyłącza, zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2,0 m od skraju przyłącza; zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skraju przyłącza. W związku z powyższym w umowie sprzedaży (wraz z wpisem w księdze wieczystej) zostanie ustanowiona na zbywanej działce nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. polegająca na „prawie korzystania z nieruchomości w zakresie dostępu do ww. przyłącza w celu zapewnienia jego prawidłowej eksploatacji (z tyt. prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych)”. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 72/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji nie drogowych. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Jodłowej z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, jaką jest ul. Jodłowa. Działka o kształcie prostokąta i płaskim terenie, porośnięta chwastami, krzewami i drzewami bez wartości rynkowej. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Wody opadowe z terenu inwestycji należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, tj. spółką z o.o. „Gdańskie Wody” lub zagospodarować na własnym terenie w sposób nie pogarszający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich (zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania). W granicach działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej 0,20. W związku z powyższym nabywcę będą obowiązywać następujące ograniczenia: zakaz sytuowania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 1,5 m od skraju przyłącza, zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2,0 m od skraju przyłącza; zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skraju przyłącza. W związku z powyższym w umowie sprzedaży (wraz z wpisem w księdze wieczystej) zostanie ustanowiona na zbywanej działce nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. polegająca na „prawie korzystania z nieruchomości w zakresie dostępu do ww. przyłącza w celu zapewnienia jego prawidłowej eksploatacji (z tyt. prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych)”. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 72/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji nie drogowych.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk (Krakowiec) ul. Jodłowa
Gdańsk (Krakowiec) ul. Jodłowa