PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Produkcja, Usługi

Położenie:
Gdańsk, ul. Litewska

Numer działki:
25/10

Obręb ewidencyjny:
101

Powierzchnia:
5 776 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00261500/5

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług, w tym porty morskie i rzeczne (symbol w planie: 004-P/U42) Funkcje wyłączone: 1. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 2. pensjonaty i domy wypoczynkowe, 3. budynki zamieszkania zbiorowego, 4. szpitale i domy opieki społecznej, 5. budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

Cena wywoławcza:
980 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego przeniesienia własności – po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej*

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Nieruchomość położona w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. Teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami oraz krzewami. Na działce znajduje się zabudowa w postaci: ściany oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych, ograniczającej dawny plac składowy utwardzony prefabrykowanymi betonowymi płytami drogowymi, nawierzchnia z sześciokątnych płyt betonowych oraz słupy oświetleniowe prefabrykowane WZ-9 z wysięgnikami lampowymi. Cały teren jest ogrodzony, częściowo murem z prefabrykowanych płyt żelbetowych (od strony południowej granicy działki) oraz płotem z siatki stalowej wraz z bramą i furtką stalową (od strony frontowej działki – ul. Litewskiej). Na działce pozostawione są również różnego rodzaju materiały porozbiórkowe – do uprzątnięcia na koszt i staraniem przyszłego nabywcy. Działka znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - dla nowych obiektów budowlanych oraz nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Dodatkowo zgodnie z art.77 ust.1 pkt 3a na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania. Z zakazów tych może zwolnić Dyrektor RZGW w Gdańsku na podstawie art. 77 ust.3 cytowanej wyżej ustawy. Działka znajduje się na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) – nr GZWP 111, Subniecka Gdańska. Projektowaną inwestycję należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami i uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Teren z wysokim poziomem wód gruntowych. W rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m, a w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów budowlanych należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,15 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza. Dostępność drogowa – od ul. Litewskiej (013-KD81). Należy opracować koncepcję obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji na układ transportowy. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy drogi lub dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do budowy lub przebudowy układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. W sąsiedztwie działki zlokalizowana jest miejska przepompownia wód opadowych „Litewska” (M258/10768), a na terenie działki występuje miejska sieć kanalizacji deszczowej Ø800 mm, Ø500 mm, Ø300 mm, Ø200 mm i Ø150 mm, która wraz z innymi sieciami stanowi układ doprowadzania i odprowadzania wód z przepompowni i znajduje się na majątku miasta Gdańska. W związku z powyższym w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Miasta jako właściciela urządzeń, jak również na rzecz każdoczesnego właściciela tej sieci oraz na rzecz podmiotów eksploatujących te urządzenia w imieniu każdoczesnego ich właściciela, polegająca na: a) prawie wstępu i korzystania z nieruchomości w celu trwałego posadowienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawy sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, a także prawie swobodnego dostępu służb eksploatacyjnych i sprzętu w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, naprawą i konserwacją tej sieci kanalizacji deszczowej, b) powstrzymaniu się właściciela nieruchomości od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do ww. sieci, a w szczególności sytuowania budowli lub dokonywania nasadzeń na trasie przebiegu ww. sieci kanalizacji deszczowej. W dziale III Księgi Wieczystej nr GD1G/00261500/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. tj. odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości obejmującej działki nr 25/5 i nr 25/7 przez posadowienie sieci przesyłowej oraz na prawie przechodu i korzystania przez spółkę Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz osoby legitymujące się upoważnieniem GPEC z tej nieruchomości celem wykonania wszelkich czynności związanych z lokalizacją, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, kontrolą, pomiarem, usuwaniem awarii, modernizacją, rozbudową i demontażem infrastruktury przesyłowej – w zakresie oznaczonym w załączniku graficznym, przedstawiającym przebieg sieci i elementów infrastruktury przesyłowej, znajdujących się między innymi na wyżej wymienionej nieruchomości, a każdoczesny uprawniony do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązany jest w przypadku przeprowadzenia prac ziemnych na gruncie obciążonym służebnością przesyłu do przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego na koszt własny. Z uwagi na to, że przez teren działki nr 25/10 (działka powstała z podziału działki nr 25/5 obr. 101) przebiega czynna sieć ciepłownicza wysokoparametrowa 2XDn65 wyżej opisana służebność dotyczy sprzedawanego terenu i będzie przeniesiona przy sprzedaży do nowozakładanej księgi wieczystej. Przez teren działki przebiegają również linie kablowe średniego i niskiego napięcia SN-15kV i nn-0,4kV oraz niezinwentaryzowane trwale odłączone przyłącze wodociągowe. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Z uwagi na położenie w granicach portu morskiego Gdańsk zawarcie umowy przeniesienia własności z wygrywającym przetarg uzależnione będzie od zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na sprzedaż przedmiotowej działki. W związku z powyższym wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia 3 umów w formie aktu notarialnego: 1. umowy przedwstępnej sprzedaży pod warunkiem uzyskania ostatecznej decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedmiotowej działki, 2. umowy sprzedaży pod warunkiem niewykonania przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich, zaś w przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez ZMPG S.A. pod warunkiem, że Skarb Państwa nie wykona prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art. 4 ust.2 ustawy o portach i przystaniach morskich. 3. umowy przeniesienia własności. Wpłacone przez oferenta wadium na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku wskazane w ogłoszeniu w wysokości 98.000 zł zostanie zaliczone na poczet przyszłej ceny sprzedaży – ustalonej w drodze przetargu. W przypadku braku zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentowi w kwocie nominalnej. DODATKOWE INFORMACJE: 1. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek). 2. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA-II.6724.2.2020.AP z dnia 22.06.2020 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. 3. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. 4. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością docelowego zagospodarowania, w tym do pobrania próbek z terenu za zgodą Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 5. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem), a następnie do jej utrzymywania w należytym stanie. 7. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne w skutkach z akceptacją jego warunków i przyjęciem do wiadomości informacji podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229