Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, Ul. LETNIA 5

Numer działki:
46/8

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
553 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047348/5

Przeznaczenie:

Cena wywoławcza:
130 000,00 zł

Szczegóły ceny:
130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka ma regularny kształt, z dojazdem od ul. Letniej. Działka jest porośnięta roślinnością niską i wysoką (w przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją wymagane jest zezwolenie wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami). Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-II.670.168.2017.MJB464 z dnia 23.10.2017 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Teren o wysokim poziomie wód gruntowych, zlokalizowany w granicach polderu Olszynka – otoczony obwałowanymi ciekami: Motławą, Opływem Motławy, Kanałem Rudnickim i Kanałem Wielkim, łączącym Motławę z Martwą Wisłą, które stanowią potencjalne zagrożenie powodziowe dla całego obszaru polderu. Szczególne warunki zagospodarowania: - obowiązuje zakaz podpiwniczeń, - posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, - utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu – istniejący rów zachować. Rowy to urządzenia o charakterze szczegółowym, w związku z czym Inwestor musi mieć pełną świadomość, że ingerencja w te urządzenia wodne ma konsekwencje u współużytkowników korzystających z rowu. W dziale III KW GD1G/00047348/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości, jednakże przy sprzedaży może ono zostać przepisane (przeniesione) do nowej KW.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka, Ul. LETNIA 5
Gdańsk – Olszynka, Ul. LETNIA 5