Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Starogardzka

Numer działki:
115/3

Obręb ewidencyjny:
94

Powierzchnia:
5 653 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00022500/8

Przeznaczenie:
Funkcja mieszkaniowa

Cena wywoławcza:
2 000 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, o kształcie prostokąta, częściowo objęty strefą ochrony archeologicznej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ograniczony) – od ul. Starogardzkiej (oznaczony w MPZP symbolem 041-KD82) oraz od projektowanej ulicy dojazdowej (oznaczonej w MPZP symbolem 060-KD80). Przyszły Inwestor planowanej zabudowy zobowiązany zostanie do: 1. uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni obsługi komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości, w tym ewent. konieczności opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny, 2. zapewnienia proporcjonalnego udziału finansowego (uzależnionego od wielkości generowanego przez swoje przedsięwzięcie ruchu drogowego) w rzeczywistych kosztach zrealizowanych już odcinkach ul. K. Wielkiego, zapewniających obsługę transportową przedmiotowego terenu, lub do ewent. budowy dalszego odcinka tej ulicy – w razie takiej konieczności, jak też konieczności przebudowy istniejącego układu drogowego, w myśl ustaleń w/w opracowania obsługi transportowej, 3. zakres udziału i szczegóły budowy/przebudowy dróg zostaną określone na etapie uzgadniania obsługi transportowej inwestycji nie drogowej, na podstawie umowy zawartej z zarządcą drogi, w trybie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. W Księdze Wieczystej nr GD1G/00022500/8 nie ujawniono jeszcze działki nr 115/3, która powstała w wyniku podziału działki nr 115.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Starogardzka
Starogardzka