Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Skarbu

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: ws@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
378
Dyrektor Wydziału - Tomasz Lechowicz
58 323 6378
 
380
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Osik
58 323 6380
 
379
Sekretariat
58 323 6379
58 323 6393
58 323 6679
Referat Gospodarki Gruntami
331
Kierownik Referatu - Lucyna Zdziarska
58 323 6631
 
425

Wydzierżawianie gruntów SP

Zgody na ustawianie nośników reklamowych na gruntach SP

Najem lokali użytkowych należących do SP

58 323 6425
 
58 323 6475
 
426

Opłaty planistyczne

Odszkodowania wynikające z mpzp

58 323 6426
 
58 323 6476
 
428

Zgoda na czasowe zajęcie gruntów GMG i SP

Użyczanie gruntów GMG i SP

58 323 6428
 
58 323 6488
 
429

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi

Opłaty adiacenckie

Trwały zarząd ustanawiany na gruntach GMG i SP (ustanawianie, wygaszanie, opłaty)

58 323 6429
58 323 6479
 
430

Komunalizacje nieruchomości należących do SP

Wykonanie prawa pierwokupu

Zgoda na czasowe zajęcie gruntów GMG i SP

Użyczanie gruntów GMG i SP

58 323 6430
 
58 323 6480
 
431

Użyczanie gruntów GMG i SP

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w imieniu GMG lub SP

Składnica akt nieruchomości GMG i SP 

58 323 6081
 
58 323 6431
 
Referat Obrotu Nieruchomościami
331

 Kierownik Referatu - Katarzyna Kuropiejska

58 323 6331
 
329

Zbywanie nieruchomości niezabudowanych GMG w drodze przetargów

Zbywanie nieruchomości zabudowanych GMG i SP oraz lokali w drodze przetargów

Przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym

58 323 6329
 
58 323 6609

58 323 6639

 
359

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości GMG i SP 

Sprawy związane z terenami będącymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych

58 323 6359
58 323 6659
 
374

Przekazywanie nieruchomości GMG i SP w użytkowanie

Prowadzenie spraw rodzinnych ogrodów działkowych

58 323 6374
 
377

Zamiana nieruchomości, wykupy, darowizny

Sprzedaż nieruchomości GMG i SP w trybie bezprzetargowym

58 323 6377
58 323 6677
 
Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń
330
Kierownik Referatu - Ewa Kowacz 
58 323 6330
 
228
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości GMG

58 323 6228

58 323 6528

58 323 6617
 
218
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości SP

58 323 6218

58 323 6278
 
225

Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG, SP i osoby prawne

58 323 6525
58 323 6275
58 323 6225
 
226
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG
58 323 6226
 
227
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG
58 323 6227
 
274

Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG, SP

58 323 6274
58 323 6664
 
Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
380
Kierownik Referatu - Roland Dudziuk
58 323 6680
 
229
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

58 323 6229

58 323 6629

 
230

Sprzedaż gruntów z roszczenia właścicieli nieruchomości przyległej

58 323 6230
58 323 6530
 
332
Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Oliwa, Przymorze, Żabianka, Osowa, Siedlce, Młyniska, Aniołki
58 323 6332
58 323 6682
 
333

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Orunia, Śródmieście, Wrzeszcz Dolny

58 323 6333
58 323 6399
 
334

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Nowy Port, Brzeźno, Przeróbka, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec, Górki Zach., Wrzeszcz Górny, Stogi, Cygańska Góra

58 323 6334

58 323 6634

 
335

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Orunia, Śródmieście, Wrzeszcz Dolny

58 323 6335
58 323 6635
 
358

Zbywanie terenów dodatkowych

Udzielanie zgody na dokonanie podziału geodezyjnego gruntu GMG i SP

Wyłączanie z produkcji rolnej i leśnej

58 323 6358

58 323 6647

58 323 6682
 
360

Rozliczanie bonifikat udzielonych najemcom lokali komunalnych przy sprzedaży mieszkań przez GMG

58 323 6360
 
Referat Środków Trwałych
380
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Osik
58 323 6380
 
333
Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi
58 323 6333
58 323 6399
 
375
Przyjmowanie nowych składników majątkowych Miasta
58 323 6375
58 323 6686
 
376

Przyjmowanie nowych składników majątkowych Miasta

58 323 6376
58 323 6576