Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Skarbu

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: ws@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
378
Dyrektor Wydziału - Tomasz Lechowicz
58 323 6378
 
380
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Osik
58 323 6380
 
379
Sekretariat
58 323 6379
58 323 6393
58 323 6679
Referat Gospodarki Gruntami
377
Kierownik Referatu - Lucyna Zdziarska
58 323 6377
 
425

Wydzierżawianie gruntów SP

Zgody na ustawianie nośników reklamowych na gruntach SP

58 323 6475
 
58 323 6425
 
426

Najem lokali użytkowych należących do SP

 

Opłaty planistyczne

Odszkodowania wynikające z mpzp

58 323 6476
 
58 323 6426
 
428

Zgoda na czasowe zajęcie gruntów GMG i SP

Użyczanie gruntów komunalnych i SP

Opłaty adiacenckie

58 323 6428
 
58 323 6488
 
429

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi

Opłaty adiacenckie

Trwały zarząd ustanawiany na gruntach GMG i SP (ustanawianie, wygaszanie, opłaty)

58 323 6429
58 323 6479
 
430

Udzielanie zgody na dokonanie podziału geodezyjnego gruntu GMG i SP

Wyłączanie z produkcji rolnej i leśnej

Zgoda na czasowe zajęcie gruntów GMG i SP

Komunalizacje nieruchomości należących do SP

Wykonaniu prawa pierwokupu

Użyczanie gruntów komunalnych i SP

58 323 6480
 
58 323 6430
 
431

Zgoda na czasowe zajęcie gruntów GMG i SP

Użyczanie gruntów komunalnych i SP

 

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w imieniu GMG lub SP

Składnica akt nieruchomości GMG i SP

58 323 6081
 
58 323 6431
 
Referat Obrotu Nieruchomościami
377

 Kierownik Referatu - Katarzyna Kuropiejska

58 323 6677
 
329

Zbywanie nieruchomości niezabudowanych GMG w drodze przetargów

Przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym

Zbywanie nieruchomości zabudowanych GMG i SP oraz lokali w drodze przetargów

58 323 6329

58 323 6639

58 323 6609
 
374

Przekazywanie nieruchomości GMG i SP w użytkowanie

Prowadzenie spraw rodzinnych ogrodów działkowych

58 323 6374
 
330

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości GMG i SP w trybie bezprzetargowym

Zbywanie terenów dodatkowych
58 323 6630
 
58 323 6647
 
359
Sprawy związane z terenami będącymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
58 323 6659
 
360
Zamiana nieruchomości, wykupy, darowizny
58 323 6350
 
Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń
331
Kierownik Referatu - Ewa Kowacz 
58 323 6631
 
225

Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /SP

 

Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /osoby prawne
58 323 6275
58 323 6525
58 323 6225
 
226
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG
58 323 6226
 
227
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG
58 323 6227
 
274

Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG

58 323 6664
 
Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
380
Kierownik Referatu - Roland Dudziuk
58 323 6680
 
Sala Obsługi Mieszkańców
 

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

58 323 6063
 
218
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości SP

58 323 6218

58 323 6278
 
217
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości GMG

58 323 6217

58 323 6617
 
229
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

58 323 6229

58 323 6629

58 323 6629
 
230

Sprzedaż gruntów z roszczenia właścicieli nieruchomości przyległej

58 323 6230
 
332
Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Oliwa, Przymorze, Żabianka, Osowa, Siedlce, Młyniska, Aniołki
58 323 6332
58 333 6682
 
333

Rozliczanie bonifikat udzielonych najemcom lokali komunalnych przy sprzedaży mieszkań przez GMG

58 323 6333
58 323 6399
58 323 6388
 
334

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Nowy Port, Brzeźno, Przeróbka, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec, Górki Zach., Wrzeszcz Górny, Stogi, Cygańska Góra

58 323 6334

58 323 6394

58 326 6634
 
335

Sprzedaż lokali na rzecz najemców /Orunia, Śródmieście, Wrzeszcz Dolny/

58 323 6635
58 323 6635
 
Referat Środków Trwałych
380
p.o. Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Osik
58 323 6380
 
376

Przyjmowanie nowych składników majątkowych Miasta

58 323 6376
58 323 6576
 
375
Przyjmowanie nowych składników majątkowych Miasta
58 323 6375
58 323 6686
 
228
Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi
58 323 6228
58 323 6528