PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ważne jest każde dziecko! Sukces SP nr 79

A
A

Mamy przyjemność poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 79, jako jedyna w Gdańsku, otrzymała główną nagrodę i tytuł laureata II edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła przyjazna dla każdego” w kategorii „Ważne jest każde dziecko”.

logo

Szkoła przyjazna dla każdego to taka szkoła, w której liczy się dosłownie każdy uczeń, której nauczyciele cieszą się z najmniejszego sukcesu pojedynczego dziecka.

Organizatorem konkursu był Instytut Inicjatyw Pozarządowych oraz Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera. Do konkursu zgłosiło się 85 szkół, przedszkoli i ośrodków specjalnych. Podstawowe cele konkursu to promocja szkół stwarzających przyjazne warunki dla funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także propagowanie edukacji włączającej oraz dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizatorzy chcieli także zachęcić szkoły do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, a partnerami merytorycznymi konkursu byli: Związek Harcerstwa Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

12 listopada 2014 r. w Galerii Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca II edycję konkursu „Szkoła przyjazna dla każdego”. Szkołę Podstawową nr 79 reprezentowały: wicedyrektor Szkoły p. Paulina Promińska, nauczyciel wspomagający p. Alicja Fortenbach oraz autorki nagrodzonej publikacji konkursowej p. Anna Dolata i p. Anna Kowalczyk.

Nagroda, którą zdobyliśmy, potwierdza, że działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszej szkole, realizowane projekty, konkursy, innowacyjne pomysły oraz zaangażowanie wielu nauczycieli, wykraczające często poza zwykły zakres obowiązków, są wartościowe, potrzebne, zauważane i doceniane - podkreślają autorki nagrodzonej publikacji.

Opisane przez p. Annę Dolata i p. Annę Kowalczyk działania SP 79 zostały zamieszczone w publikacji pokonkursowej WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół – laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Szkoła przyjazna dla każdego” (3.84 MB).

PRACA KONKURSOWA (fragment ww. publikacji):

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku ma nie tylko wyjątkową duszę wpisaną w swoją 40-letnią historię, ale przede wszystkim serce otwarte dla każdego ucznia. To pierwsza szkoła w Trójmieście umożliwiająca dzieciom niepełnosprawnym wspólną edukację ze zdrowymi rówieśnikami. W 1990 roku stworzyliśmy nowy model oświaty, zachowując szacunek dla każdego ucznia i jego prawo do godnego miejsca w społeczeństwie. Obecnie posiadamy oddziały integracyjne na każdym poziomie nauczania. Do naszej szkoły uczęszcza 36 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 33 uczniów uczy się w klasach integracyjnych, a 48 uczniów posiada opinię z PPP. W naszej szkole uczą się również dzieci z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, padaczka, mukowiscydoza). Realizujemy projekty, które rozwijają indywidualne potrzeby, pasje, zainteresowania i talenty uczniów. Sprzyja temu infrastruktura szkoły: bogata baza dydaktyczna i wspaniała atmosfera. Kadra nauczycieli jest profesjonalnie przygotowana do pracy, w jej skład wchodzi: 23 nauczycieli posiadających uprawnienia do pracy w klasie integracyjnej, 6 logopedów, 2 neurologopedów, socjoterapeutka i pedagog, terapeuta zajęciowy oraz psycholog. Ze względu na liczną grupę dzieci z autyzmem – 9 nauczycieli ukończyło trzystopniowy kurs terapii behawioralnej. W szkole uczy nauczyciel posługujący się językiem migowym, 10 nauczycieli posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej, a 6 ma uprawnienia pedagoga. Dzieci objęte są opieką nauczyciela terapeuty w czasie pracy świetlicy szkolnej.
.
Dużą grupę stanowią dzieci z autyzmem – 40% wszystkich przypadków, tj. 14 uczniów. Współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczniowie nieuczęszczający do naszej szkoły, lecz uczący się w ośrodku, przychodzą do nas trzy razy w tygodniu i pomagają przy przygotowaniu stołówki do posiłku. Dzięki temu stają się „potrzebne” i wspaniale integrują się w środowisku szkolnym. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera osiągnęły swoje mniejsze i większe sukcesy w wielu konkursach plastycznych, np. „Bezpieczne ferie”, „Choinka przestrzenna”, „Szkolny Mistrz Ortografii”, „Zadbaj o swoje zdrowie’’.

Od 15 lat w szkole działa świetlica socjoterapeutyczna, której podopieczni są wielokrotnymi laureatami konkursów organizowanych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Efektem naszych starań jest zdobycie przez szkołę certyfikatów: Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, „Szkoła bez przemocy”, Klubu Bezpiecznego Puchatka, Szkoła w Ruchu, Junior Media, Ekologicznej Szkoły, Szkoły z klasą 2.0, certyfikatu udziału w Wojewódzkim Projekcie „Ortograficzne Łamigłówki” oraz certyfikatu Pomorskiego Kuratora Oświaty za spełnienie kryteriów pomorskiej sieci szkół promujących zdrowie. Wielu nauczycieli otrzymało honorowe odznaki PRZYJACIELA DZIECI AUTYSTYCZNYCH. Współpracujemy z Hospicjum im. ks. Dutkiewicza, klubami osiedlowymi, Pałacem Młodzieży, Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdańskim Ośrodkiem Kultury Fizycznej, z Biblioteką dla Niepełnosprawnych. Uczestniczyliśmy w największej imprezie mikołajkowej dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych na Pomorzu zorganizowanej przez Fundację Marka Kamińskiego. Wspólnie z rodzicami oraz najbliższym środowiskiem organizujemy imprezy integracyjne, festyny rodzinne, dni otwarte szkoły i dni Szkoły bez Przemocy.
.
Odnosimy sukcesy w pracy z pojedynczym uczniem i całymi klasami integracyjnymi, które są w czołówce klas mających najwyższe średnie ocen. Nauczyciele organizują konkursy dla dzieci z dysfunkcjami o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym, np. konkurs „Szkolny Mistrz Ortografii ” i „Świąteczne Nastroje”. Nasza szkoła jest również gospodarzem Wojewódzkiego Konkursu „Ortograficzne Łamigłówki”, którego adresatem są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Rozwijanie talentów dziennikarskich umożliwia uczniom szkolna gazetka Junior media, którą współtworzą od wielu lat między innymi uczniowie z dysleksją rozwojową. „Luneta” wielokrotnie znalazła się wśród 50 zwycięskich gazetek szkolnych wyróżnionych przez redaktorów gazet regionalnych i internautów. W Klubie Obieżyświata pomagamy rozwijać zdolności i zamiłowania turystyczne. Uczestniczymy w Przeglądzie Małych Form Teatralnych Dzieci Niemówiących. Na scenie gdańskiego Klubu Żak spotykamy się z dziećmi z problemami w porozumiewaniu się, które uczęszczają do trójmiejskich placówek szkolnictwa specjalnego.
.
Aktywnie włączamy dzieci w akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego i sami je organizujemy, np. Promyk, Góra Grosza, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Świąteczny Kosz Obfitości, zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki w Matemblewie.
.
Osiągnięcia uczniów i idea integracji są publikowane na stronie internetowej szkoły oraz w licznych publikacjach prasowych: Szkoła z otwartym sercem, Przymorze było pierwsze, Bezpiecznie wrócą ze szkoły, Każdy potrzebuje sukcesu, Mistrzowie ortografii, Oblicza integracji, Skuteczna profilaktyka, Lekcje wrażliwości, Troska o zdrowie – programem szkoły. Realizujemy idee zawarte w programie „Szkoły bez przemocy”. Służą temu celowi inicjatywy, np. konkurs plastyczny „Szanuję – Pomagam – Nie biję”. Uczniowie uczestniczą w cyklicznych warsztatach profilaktycznych.
.
W naszej szkole zorganizowano turniej „W drodze na Euro 2012”, który integrował całą społeczność szkolną. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich odbywają się w szkole bezpłatne zajęcia dla dzieci, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez organizację turnieju „Sport zamiast agresji” oraz Mikołajkowy Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły promujemy działania sportowe. Organizujemy coroczny plebiscyt na najsympatyczniejszą uczennicę i ucznia naszej szkoły. Naszym naturalnym celem jest zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i redukcja lęku. Zorganizowaliśmy szkolny festyn sportowo-rekreacyjny „Największy w-f na świecie”. Okazję do zaprezentowania swoich talentów mieli uczniowie podczas konkursu „Mam Talent”. Corocznie dzieci uczestniczą w Bałtyckim Festiwalu Nauki, skąd czerpią pomysły i inspiracje do nauki i doświadczeń. Prowadzimy działania systemowe, czego efektem jest to, że uczniowie wykazują postawy twórcze i zgłaszają własne pomysły działań.Sukces w pracy z pojedynczym uczniem jest dla nas tak samo ważny, jak w pracy z całą grupą. Na długo pozostanie w naszej pamięci przypadek chłopca z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, którego prawidłowe funkcjonowanie znacznie upośledzały zaburzenia zachowania. Uczeń w poprzednich placówkach doznał wielu przykrych doświadczeń, co wpłynęło na jego samoocenę i poziom bezpieczeństwa. Dziecko zostało otoczone profesjonalną pomocą ze strony wszystkich nauczycieli. Praca z chłopcem polegała na budowaniu poczucia własnej wartości, na ukazaniu mu jego mocnych stron i tego, że jest wyjątkowy. Na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u chłopca wpływała również wspaniała atmosfera w klasie. Dziecko, mimo swoich deficytów, odnalazło swoje miejsce w gronie uczniów, zaczęło uczęszczać do szkoły z przyjemnością. Poprzez wielokierunkowość oddziaływań ustąpiły oznaki autoagresji i wzrosła motywacja chłopca do nauki. Uczeń przełamał swoje bariery związane z niepełnosprawnością. Staraliśmy się zapewnić mu możliwość osiągnięcia sukcesu szkolnego poprzez zajęcia specjalistyczne (rewalidację, zajęcia wyrównawcze, socjoterapię). Terapia podczas zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej uspołeczniła chłopca, zredukowała jego lęki i poziom stresu oraz dostarczyła wzorców prawidłowych zachowań społecznych. Od 3 lat odbywają się w naszej szkole innowacyjne zajęcia sportowe GIT PARKOUR, do udziału w których zachęcaliśmy m.in. naszego ucznia. Chłopiec odkrył w sobie duże możliwości sportowe i wykazał się znakomitą sprawność fizyczną. Terapia przez sport spowodowała wzrost samooceny i stosowanie się do zasad i norm panujących w grupie. Cały czas wyszukiwaliśmy i rozwijaliśmy jego wrodzone predyspozycje oraz motywowaliśmy ucznia do wysiłku. Efektem prawie trzyletnich starań wszystkich nauczycieli pracujących z chłopcem były ogromne sukcesy: III Miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym (klasa piąta), I miejsce w Wojewódzkim Konkursie edukacyjno-plastycznym „Mój Kontynent”, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie czytania ze zrozumieniem „Chochlikowe Psoty”, publiczne występy w Grupie GiT PARKOUR i osiągnięcia sportowe oraz znaczne przyczynienie się do sukcesu (III miejsce) całej klasy integracyjnej w konkursie „Superklasa Przymorza” (klasa szósta). Obecnie chłopiec jest w drugiej klasie gimnazjum. Zaszczepione przez nas wzorce zachowania oraz umiejętność pokonywania przeszkód są dalej wdrażane przez ucznia. Z informacji zwrotnych uzyskanych od rodziców wiemy, że obecnie jest on jednym z najbardziej zmotywowanych uczniów w klasie.
.
Proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy, jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą lub surdopedagogiem, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia „Spójrz inaczej”, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne, koła zainteresowań. Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wykształcaniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i empatii oraz traktowania odmienności jako czegoś naturalnego.
.
By przełamać mity o autyzmie i ukazać prawdziwy świat dziecka autystycznego, nauczycielka naszej szkoły na podstawie codziennych obserwacji dzieci oraz współpracy z pedagogiem specjalnym opisała w formie wzruszających opowiadań prawdziwe historie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Można je przeczytać w książce „Opowieści nie tylko do poduszki’’ (Wydawnictwo NIKO). Dzięki takim inicjatywom jest szansa, że wszyscy razem rozpoczniemy działania na rzecz zbudowania na wielu płaszczyznach systemu wparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Jest to jednocześnie promocja wiedzy i świadomości o tym zaburzeniu, które zostało uznane przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

"Po prostu inny"

(fragment książki „Opowieści nie tylko do poduszki”)

Krzyś jest dzieckiem autystycznym. W swoim życiu napotyka więcej trudności, przeszkód i „krytycznych dni” niż jego pełnosprawni koledzy. Może nawet nie wie, co mu zostało odebrane i że nic mu nie przywróci sprawności. Ma swój świat i nie ma potrzeby poznawania innego. Zamknął się w sobie jak w szklanej kuli. Przestał mówić. Czasem tylko biegnie i biegnie prosto przed siebie i zatrzymuje się dopiero nad samym morzem. Staje wtedy na brzegu i patrzy na mewy. Przynajmniej tak to wygląda. Trudno powiedzieć, czy słyszy ich ostry, przenikliwy i bardzo dziwny głos. A może wpatruje się w ich szerokie bladoszare skrzydła zakończone czarnymi piórkami? W pewnej chwili przykuca, pomału zbiera leżące na brzegu muszelki i układa je równiutko według wielkości. Przerywa zabawę tylko wtedy, gdy woda wyrzuca na piasek morskie rośliny o śliskich i lepkich liściach przypominających sałatę. To algi. Chodzą po nich kraby. Ich kleszcze budzą strach u Krzysia. Biegnie więc do mamy, by jak najszybciej znaleźć się na suchym piasku i jej dłonią zasłania swoje oczy. Gdy inne dzieci skaczą, kopią piłkę, wskakują do wody, biegają i krzyczą, Krzyś nie przejawia chęci do zabawy z nimi. Patrzy na tę gromadkę rozkrzyczanych dzieci z „kamienną twarzą”. Mama wie, co oznacza takie patrzenie autystycznego dziecka. Określa je jako „niewidzący wzrok” przenikający człowieka i niknący gdzieś w oddali. Czasem się śmieje, że jej synuś jest magikiem i mocno go wtedy przytula. A może właśnie jej syn w tym patrzeniu widzi więcej niż inni? Wielokrotnie mama Krzysia zastanawiała się nad tym, dlaczego właśnie jej synek ma autyzm. Nie znalazła odpowiedzi. Dzisiaj już wie, że to nie choroba, a sposób bycia. Jest inny, bo inaczej się zachowuje. Mama pozwala Krzysiowi „wprowadzać się” w jego świat i pomału uczy się jego języka. To trudne, ale możliwe. W ten sposób poznaje coś, czego nawet jej własna wyobraźnia nie jest w stanie ukazać. Jej kochany Krzyś jest taki prawdziwy, chociaż bardzo zagadkowy. Patrząc na kołyszące się fale, mama rozmarzyła się. Zdawało się jej, że pływa w morskiej otchłani. Zobaczyła tam rośliny i zwierzęta, które tak bardzo różnią się od siebie, a jednak potrafią żyć razem w tych głębinach i nikt się niczemu nie dziwi. Każde stworzenie ma coś innego do zaoferowania, inaczej wygląda i inaczej się zachowuje. I nikt nikomu się nie dziwi. Jeden z mieszkańców morza, zwany skorpionem morskim, jest bardzo brzydki. Ma wielką czerwoną głowę uzbrojoną w trujące kolce i okropne zmarszczki. A tuż obok niego pływa długa i smukła murena oraz przerażająca swoimi mackami ośmiornica. Są piękne sardynki i meduzy, wieloryby i rekiny. Każdy świat jest inny. Zrobiło się chłodno. Mama rozejrzała się wokół. Ludzie opuszczali plażę, niektórzy w milczeniu patrzyli na Krzysia, inni wskazywali go palcami. A on nadal zasłaniał swoje oczy ciepłą dłonią troskliwej mamy. A przecież ci ludzie mogliby po prostu podejść i zapytać, tak zwyczajnie, o zwyczajne przecież dziecko… Mamusia pomogła wstać synkowi z piasku i dumnie oddaliła się z plaży. Dla nas ważne jest każde dziecko. Staramy się widzieć więcej niż tylko twarze dzieci, staramy się zobaczyć ich dusze. Zależy nam na tym, by świat dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych był jeden – bezpieczny, wartościowy i kolorowy. Aby w pełni wczuć się we wspaniałą atmosferę panującą w naszej szkole i zobaczyć szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci, nagrywamy filmy i filmiki, które są wspólną inicjatywą społeczności szkolnej tworzoną z dużym zaangażowaniem naszych uczniów.

Więcej o konkursie: Szkoła przyjazna dla każdego

Szkoła Podstawowa nr 79