PORTAL MIASTA GDAŃSKA

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”
Projekt pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”, realizowany w ramach poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT Działanie: 6.1. Aktywna Integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt ma na celu wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT i komplementarny do Gdańskiego Programu Rewitalizacji. Projekt adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo (w tym osób z niepełnosprawnością) oraz ich otoczenia. Zakładamy min. 80% efektywności społeczno-zatrudnieniowej i min. 30% efektywności zatrudnieniowej. Min. 40% uczestników nabędzie kwalifikacje zawodowe.

Projekt realizowany jest w Partnerstwach, w skład którego wchodzą:

 • Partnerzy działający w dzielnicach:
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło w Gdańsku

 • Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”
 • Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 • Stowarzyszenie WAGA
 • Partnerzy działający w obszarach:
 • Niepełnosprawność
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Wsparcie dla rodziny (w tym rodzin zastępczych)

 • Stowarzyszenie Rodzin Pelikan
 • Opieka nad osobami starszymi/zależnymi
 • Gdańska Spółdzielnia Socjalna
 • Wolontariat
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Okres realizacji projektu: 01.03.2017–31.03.2023 r.

Budżet projektu: 13 460 712,28 zł