Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów

A
A

Miasto Gdańsk dba o stwarzanie dobrych warunków do nauki poprzez różnorodne formy pomocy. Wspiera zarówno uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i aktywnych, zdolnych. Dzięki gdańskim stypendiom uczniowie mogą poszerzać horyzonty, zdobywając wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

  • zasiłki i stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
  • stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
  • stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły
  • "Wyprawka szkolna 2016" (czytaj TUTAJ)
  • dożywianie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - zasiłki i stypendia szkolne

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Rozdz. 8a, art. 90) Urząd Miejski w Gdańsku, jako organ prowadzący szkoły, realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom: wypłaty i rozliczania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Pomoc jest przyznawana zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Gdańska w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pieniądze można przeznaczyć na zakup odzieży sportowej, zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, opłatę za kursy językowe.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) składają rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. "zerówek", gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
UWAGA: o zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • termin składania wniosków o stypendium szkolne: do 15 września br.

Składanie dokumentów:
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne realizuje Gdańskie Centrum Świadczeń

Wnioski należy składać:
Osobiście w punkcie głównym
Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. 3 Maja 9 (budynek PUP – I piętro)

Godziny otwarcia

  • Od 1 do 30 września: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00
  • Od 1 października: poniedziałek od 8:00 do 15:30; wtorek, czwartek i piątek od 8:00 do 15:00; środa od 8:00 do 17:00
  • Dodatkowo wnioski można składać w dwie soboty, tj. 10 i 24 września w godz.
    od 8:00 do 14:00

Osobiście w jednym z sześciu tymczasowych punktów obsługi (czynne od 1 do 30 września 2016 r.)

  • PSM Przymorze – Klub „Piastuś”, ul. Piastowska 98 A
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Wodnika 57
  • Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Sienna 6
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego, ul. Azaliowa 18
  • NZOZ „Przychodnia Morena”, ul. Jaśkowa Dolina 105
  • Urząd Miejski w Gdańsku Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny otwarcia:

  • Punkt obsługi przy ul. Siennej 6: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00
  • Pozostałe 5 tymczasowych punktów obsługi: od poniedziałku do piątku w godz.
    od 9:00 do 16:00

Korespondencyjnie
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Dodatkowe informacje: http://www.gcs.gda.pl/pomoc-szkolna/

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz  maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego

Stypendium to przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pobierającym naukę na  terenie Gminy Miasta Gdańska.

Stypendium przyznawane jest w pięciu kategoriach absolwentom i uczniom spełniającym kryteria określone w regulaminie.

Mogą je otrzymać:

- uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu), uzyskali odpowiednią do kategorii stypendium średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) oraz są zwycięzcami,  laureatami konkursów/turniejów i olimpiad lub zawodów sportowych odpowiednich dla danej kategorii,

- absolwenci którzy uzyskali najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskali udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu) oraz są zwycięzcami,  laureatami konkursów/turniejów i olimpiad.

Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (warunek ten nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych).

Kategorie i kryteria przyznawania stypendiów

Kategoria I

Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty obowiązującego do dnia 01.09.2017 roku i ponadpodstawowej,  który: uzyskał najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskał udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem / finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2) osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie/turnieju międzynarodowym lub ogólnopolskim,

3) jest zwycięzcą tj. osiągnął I miejsce w konkursie/turnieju wojewódzkim.

Kategoria II

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:

  1. a) 5,0 – dla szkół podstawowych i gimnazjów,
  2. b) 4,8 – dla szkół ponadgimnazjalnych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty obowiązującego do dnia 01.09.2017 roku i ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem / finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2) jest zwycięzcą tj. osiągnął I,II i III miejsce w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych osiągnął I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

Kategoria III

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej:

  1. a) 5,2 – dla szkół podstawowych i gimnazjów,
  2. b) 5,0– dla szkół ponadgimnazjalnych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty obowiązującego do dnia 01.09.2017 roku i ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem/ finalistą olimpiady na szczeblu wojewódzkim,

2) jest zwycięzcą tj. osiągnął I miejsce w konkursie wojewódzkim /turnieju wojewódzkim innym niż sportowy, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych osiągnął I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

Kategoria IV - sportowa

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej 4,5 przy osiągnięciach na szczeblu międzynarodowym i mistrzostw Polski, a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1) zajął 1-8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,

2) zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,

3) zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.

Kategoria V – wybitnych talentów

Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań.

Wraz z wnioskiem należy złożyć prezentację multimedialną osiągnięć ucznia (w formie pliku o rozmiarze max. 10 MB). Ocenę merytoryczną osiągnięć ucznia dokona specjalna Komisja dyplomowanych tutorów.

Stypendium przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z realizacją indywidualnego programu rozwoju ucznia.  Indywidualny program rozwoju ucznia (opracowany we współpracy tutora z uczniem) realizowany będzie w ciągu roku szkolnego, a środki na wydatki związane z realizacją indywidualnego programu rozwoju ucznia przekazywane są bezpośrednio do szkoły, która wnioskowała o stypendium. Wydatki dokonywane są przez szkoły do końca roku budżetowego, w którym przyznano stypendium i określone są przez tutora przypisanego przez Komisję tutorów dla danego ucznia.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendium i sposobie składania wniosków:

Uchwała Nr IX/163/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2019 r.

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium

Terminy i sposób składania dokumentów:

Papierowy wniosek pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny składa wraz z załącznikami do dyrektora szkoły do dnia 30 czerwca, a w przypadku stypendium dla najlepszego maturzysty 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Po uzupełnieniu wniosku przez wychowawcę, dyrektora szkoły i po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,  szkoły wprowadzają dane z wniosków do systemu elektronicznego do dnia 20 lipca, a następnie składają do dnia 25 lipca papierowe "Potwierdzenie złożenia wniosku" (drukowane z systemu elektronicznego) do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w następujących lokalizacjach Zespołów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego:

a/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 w Gdańsku, ul. Partyzantów 74,

b/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2 w Gdańsku, ul. Milskiego 1,

c/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,

d/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 w Gdańsku, ul. Wilanowska 2.

Do pobrania:

Stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły

Ustawa o systemie oświaty przewiduje udzielanie uczniom pomocy o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Każda szkoła indywidualnie ustala szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, powołując komisję stypendialną, która określa średnią ocen i opracowuje regulamin. Wysokość stypendium ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii komisji i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.

Dodatkowe informacje:
dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Dożywianie

Dożywianie dzieci i młodzieży należy do zadań własnych gminy realizowanych obecnie w ramach funduszy wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" iśrodków własnych gminy. Program został powołany w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, ponieważ rodzice często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życia codziennego, a brak środków finansowych prowadzi do coraz większych zaniedbań i ograniczania budżetu domowego ? oszczędzania na jedzeniu. W Gdańsku dożywianie dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji wspierają również organizacje pozarządowe, kościoły, firmy, osoby prywatne i szkolne fundusze pomocy dzieciom tworzone przez rodziców.

W ramach swoich obowiązków miasto organizuje i finansuje prowadzenie stołówek szkolnych, dlatego w gdańskich szkołach wszyscy uczniowie płacą jedynie za produkty zużyte do przygotowania posiłku, zaś w przypadku dzieci z rodzin ubogich posiłki są dodatkowo dofinansowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W celu zapewnienia zdrowego żywienia dzieciom do 7-go roku życia, uczniom i wychowankom placówek oświatowych pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. Wszystkim dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym (z wyjątkiem posiłków w ramach diety). Ogólne zasady finansowania i organizacji dożywiania dzieci zostały określone w Ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.).

Dyrektor przedszkola lub szkoły przygotowuje listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Wydziału Edukacji w celu przyznania pomocy.

Dodatkowe informacje:

  • dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, lub pedagog
  • Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
    tel./fax - 058 342 18 55