PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów

A
A

Miasto Gdańsk dba o stwarzanie dobrych warunków do nauki poprzez różnorodne formy pomocy. Wspiera zarówno uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i aktywnych, zdolnych. Dzięki gdańskim stypendiom uczniowie mogą poszerzać horyzonty, zdobywając wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

 • zasiłki i stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
 • stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
 • stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły
 • "Wyprawka szkolna 2016" (czytaj TUTAJ)
 • dożywianie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - zasiłki i stypendia szkolne

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Rozdz. 8a, art. 90) Urząd Miejski w Gdańsku, jako organ prowadzący szkoły, realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom: wypłaty i rozliczania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Pomoc jest przyznawana zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Gdańska w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pieniądze można przeznaczyć na zakup odzieży sportowej, zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, opłatę za kursy językowe.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) składają rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. "zerówek", gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
UWAGA: o zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • termin składania wniosków o stypendium szkolne: do 15 września br.

Składanie dokumentów:
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne realizuje Gdańskie Centrum Świadczeń

Wnioski należy składać:
Osobiście w punkcie głównym
Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. 3 Maja 9 (budynek PUP – I piętro)

Godziny otwarcia

 • Od 1 do 30 września: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00
 • Od 1 października: poniedziałek od 8:00 do 15:30; wtorek, czwartek i piątek od 8:00 do 15:00; środa od 8:00 do 17:00
 • Dodatkowo wnioski można składać w dwie soboty, tj. 10 i 24 września w godz.
  od 8:00 do 14:00

Osobiście w jednym z sześciu tymczasowych punktów obsługi (czynne od 1 do 30 września 2016 r.)

 • PSM Przymorze – Klub „Piastuś”, ul. Piastowska 98 A
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Wodnika 57
 • Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Sienna 6
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego, ul. Azaliowa 18
 • NZOZ „Przychodnia Morena”, ul. Jaśkowa Dolina 105
 • Urząd Miejski w Gdańsku Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny otwarcia:

 • Punkt obsługi przy ul. Siennej 6: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00
 • Pozostałe 5 tymczasowych punktów obsługi: od poniedziałku do piątku w godz.
  od 9:00 do 16:00

Korespondencyjnie
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Dodatkowe informacje: http://www.gcs.gda.pl/pomoc-szkolna/

 

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego

 

Stypendium przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i niepublicznych pobierającym naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Stypendium przyznawane jest w pięciu kategoriach absolwentom i uczniom spełniającym kryteria określone w regulaminie.

Mogą je otrzymać:

- uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu), uzyskali odpowiednią do wnioskowanej kategorii stypendium średnią ocen oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów/turniejów i olimpiad lub zawodów sportowych odpowiednich dla danej kategorii,

- absolwenci, którzy uzyskali najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskali udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu) oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów/turniejów lub olimpiad.

Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

Kategorie i kryteria przyznawania stypendiów

Kategoria I

Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadpodstawowej, który:

uzyskał najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskał udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2) osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju międzynarodowym lub ogólnopolskim,

3) jest zwycięzcą tj. osiągnął I miejsce w konkursie lub turnieju wojewódzkim.

Kategoria II

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej:

a). 5,0 – dla szkół podstawowych,

b). 4,8 – dla szkół ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1. jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2. osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

3. uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca albo wyróżnienia w konkursie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.

Kategoria III

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej:

a). 5,0 – dla szkół podstawowych,

b). 4,8 – dla szkół ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1. jest laureatem/ finalistą olimpiady na szczeblu wojewódzkim,

2. jest zwycięzcą, tj. osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu wojewódzkim,

3. uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca lub wyróżnienia w konkursie/turnieju na szczeblu wojewódzkim,

4. jest laureatem konkursu wojewódzkiego przedmiotowego organizowanego przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Kategoria IV - sportowa

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej 4,5, a także spełnia jeden z poniższych warunków:

1. zajął 1-8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,

2. zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,

3. zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.

Kategoria V – wybitnych talentów

Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć przygotowaną przez ucznia prezentację multimedialną przedstawiającą osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie w formie pliku o rozmiarze max. 10 MB.

Stypendium w kategorii V jeden uczeń może otrzymać tylko raz w całym okresie pobierania nauki.

Komisja stypendialna dla każdego ucznia, któremu zostało przyznane stypendium przydziela tutora.

Tutor we współpracy z uczniem opracowuje indywidualny program rozwoju ucznia. Program zawiera określony cel, który chce osiągnąć podopieczny oraz wskazanie w jaki sposób mogą być wydatkowane środki z przyznanego stypendium.

Środki na wydatki związane z realizacją programu przekazywane są bezpośrednio do szkoły, która wnioskowała o stypendium.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendium i sposobie składania wniosków:

Uchwała Nr XXII/569/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium

Terminy i sposób składania dokumentów:

Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do szkoły do dnia 30 sierpnia. 

Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

Termin wprowadzania danych z wniosków przez szkoły do systemu elektronicznego upływa z dniem 20 września. 

Dane z wniosków są składane elektronicznie, co nie wymaga potwierdzenia w wersji papierowej.

 

Do pobrania:

 

Stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły

Ustawa o systemie oświaty przewiduje udzielanie uczniom pomocy o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Każda szkoła indywidualnie ustala szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, powołując komisję stypendialną, która określa średnią ocen i opracowuje regulamin. Wysokość stypendium ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii komisji i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.

Dodatkowe informacje:
dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko.

 

Dożywianie

Dożywianie dzieci i młodzieży należy do zadań własnych gminy realizowanych obecnie w ramach funduszy wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i środków własnych gminy. Program został powołany w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, ponieważ rodzice często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życia codziennego, a brak środków finansowych prowadzi do coraz większych zaniedbań i ograniczania budżetu domowego, oszczędzania na jedzeniu. W Gdańsku dożywianie dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji wspierają również organizacje pozarządowe, kościoły, firmy, osoby prywatne i szkolne fundusze pomocy dzieciom tworzone przez rodziców.

W ramach swoich obowiązków miasto organizuje i finansuje prowadzenie stołówek szkolnych, dlatego w gdańskich szkołach wszyscy uczniowie płacą jedynie za produkty zużyte do przygotowania posiłku, zaś w przypadku dzieci z rodzin ubogich posiłki są dodatkowo dofinansowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W celu zapewnienia zdrowego żywienia dzieciom do 7-go roku życia, uczniom i wychowankom placówek oświatowych pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. Wszystkim dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym (z wyjątkiem posiłków w ramach diety). Ogólne zasady finansowania i organizacji dożywiania dzieci zostały określone w Ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.).

Dyrektor przedszkola lub szkoły przygotowuje listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Wydziału Edukacji w celu przyznania pomocy.

Dodatkowe informacje:

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, lub pedagog
 • Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
  tel./fax - 058 342 18 55