PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przedłużenie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017

Przedłużenie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

Przedłużenie naboru do 30 kwietnia 2018 r.  !

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia

9 stycznia 2017r. zawiadamia o przedłużeniu procedury składania wniosków
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,

b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku,

c)    Gdańskiego Społecznika Roku

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” należy składać drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany
w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku/ Młodzieżowy Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego,
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godz. 16:00
(edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 30 kwietnia 2018 roku, do godz. 16:00)

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Nagroda im. Lecha Bądkowskiego)

Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej
i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 67 29 lub adresem: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia

9 stycznia 2017r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,

b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku,

c)    Gdańskiego Społecznika Roku

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:
 • ma siedzibę i działa na terenie Gdańska,
 • w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.
 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która
  z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 1. Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik Roku”, przyznawane jest osobie fizycznej, do ukończenia przez nią 20 roku życia włącznie, która:
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody
  w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz młodych mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska – minimum 10 osób.

Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska, do ukończenia przez nich 20 roku życia włącznie.

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” należy składać drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany
w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku/ Młodzieżowy Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego,
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku do godz. 17:00
(edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 31 stycznia 2018 roku, do godz. 17:00)

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Nagroda im. Lecha Bądkowskiego)

Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

-> Lista dotychczasowych laureatów

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej
i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 67 29 lub adresem: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

/-/Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru (259.02 KB)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróŜnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania

Ogłoszenie o naborze (468.73 KB)

Regulamin Nagrody (39.96 KB)

Wniosek w kategorii Gdańska Organizacja Roku (238 KB)

Wniosek w kategorii Gdański Darczyńca Roku (241 KB)

Wniosek w kategorii Gdański Społecznik Roku (241.5 KB)

Wniosek w kategorii Młodzieżowy Społecznik Roku (273 KB)

Michał PielechowskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy
Michał Pielechowski - najnowsze