PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przedłużenie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017

A
A

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

Przedłużenie naboru do 30 kwietnia 2018 r.  !

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia

9 stycznia 2017r. zawiadamia o przedłużeniu procedury składania wniosków
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,

b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku,

c)    Gdańskiego Społecznika Roku

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” należy składać drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany
w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku/ Młodzieżowy Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego,
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godz. 16:00
(edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 30 kwietnia 2018 roku, do godz. 16:00)

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Nagroda im. Lecha Bądkowskiego)

Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej
i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 67 29 lub adresem: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia

9 stycznia 2017r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,

b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku,

c)    Gdańskiego Społecznika Roku

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:
 • ma siedzibę i działa na terenie Gdańska,
 • w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.
 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która
  z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 1. Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik Roku”, przyznawane jest osobie fizycznej, do ukończenia przez nią 20 roku życia włącznie, która:
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody
  w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz młodych mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska – minimum 10 osób.

Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska, do ukończenia przez nich 20 roku życia włącznie.

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” należy składać drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany
w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku/ Młodzieżowy Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego,
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku do godz. 17:00
(edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 31 stycznia 2018 roku, do godz. 17:00)

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Nagroda im. Lecha Bądkowskiego)

Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

-> Lista dotychczasowych laureatów

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej
i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 67 29 lub adresem: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

/-/Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru (259.02 KB)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróŜnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania

Ogłoszenie o naborze (468.73 KB)

Regulamin Nagrody (39.96 KB)

Wniosek w kategorii Gdańska Organizacja Roku (238 KB)

Wniosek w kategorii Gdański Darczyńca Roku (241 KB)

Wniosek w kategorii Gdański Społecznik Roku (241.5 KB)

Wniosek w kategorii Młodzieżowy Społecznik Roku (273 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy