PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego!

Rozpoczęła się procedura składania wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2018

A
A
100079 (1)
 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 575/19 z dnia

15 kwietnia 2019 r. zawiadamia o przedłużeniu procedury składania wniosków
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

 1. Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,
 2. Gdańskiego Darczyńcy Roku,
 3. Gdańskiego Społecznika Roku

 

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:

1) ma w Gdańsku swoją siedzibę lub

2) działa na terenie Gdańska,

3) w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która
  z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 1. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody
  w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska – minimum 10 osób.

 

 1. Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17) lub przesłać pocztą na adres:

 

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 roku do godz. 15:00
(edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 20 maja 2019 roku, do godz. 15:00).

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia

 

Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

-> Lista dotychczasowych laureatów

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej
i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 68 46 lub adresem: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

/-/Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru (106.71 KB)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania (371.67 KB)

Regulamin Konkursu (49 KB)

Ogłoszenie o naborze (220.31 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku (278 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku (279 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku (276 KB)