PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Program stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Program stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę Nr LII/1300/22 w sprawie ustalenia zasad i trybu realizacji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Program stypendialny skierowany jest do studentów i doktorantów w formie trzech kategorii:

 1. Rocznego stypendium naukowego na studia zagraniczne, stanowiącego kontynuację powołanego w 2005 roku stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. D. G. Fahrenheita dla wybitnych absolwentów szkół średnich będących mieszkańcami Gdańska, podejmujących naukę na wyższych uczelniach za granicą;
 2. Rocznego stypendium dla doktorantów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa polskiego, realizujących staż naukowy na jednej z gdańskich uczelni wyższych należącej do FarU;
 3. Jednorazowego stypendium dla studentów za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie stypendium
 • Załączniki potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w Regulaminie
 • Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i miejsce składania wniosku oraz sposób załatwienia:

STUDENCI:

 1. Wniosek o przyznanie rocznego stypendium naukowego na studia zagraniczne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca.
 2. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.
 3. Wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą tradycyjną, przy czym o zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą zwracane do Kandydata bez rozpatrzenia.
 4. Informacja o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu stypendium przekazywana jest Kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany we wniosku po zakończeniu prac Kapituły Stypendialnej w terminie 30 dni od daty upłynięcia terminu składania wniosku.
 5. Warunkiem wypłaty rocznego stypendium na studia zagraniczne jest podpisanie umowy stypendialnej w terminie do 20 września. Stypendium wypłacane jest w ratach przez okres 9 miesięcy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wymagane jest złożenie pisemnego sprawozdania z realizacji stypendium w terminie do 31 lipca.
 6. Jednorazowe stypendium za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska wypłacane jest w terminie do 15 grudnia przelewem na konto Stypendysty wskazane we wniosku bez konieczności podpisywania umowy stypendialnej oraz składania sprawozdania.

DOKTORANCI:

 1. Stypendyści wyłaniani są w drodze otwartego konkursu ogłoszonego na stronie https://faru.edu.pl/ w terminie do 31 lipca.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku w terminie do 15 października poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://faru.edu.pl/.
 3. Informacja o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu Stypendium przekazywana jest Kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym
 4. Ogłoszenie wyników konkursu następuje po zakończeniu prac Komisji Konkursowej w terminie do 15 listopada na stronie https://faru.edu.pl/.
 5. Warunkiem wypłaty Stypendium dla doktorantów jest podpisanie umowy stypendialnej w terminie do dnia 31 grudnia.

Pliki do pobrania:

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Decyzja o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna, odwołanie nie przysługuje.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, Referat Szkół, ul. Kartuska 5, pok. 313, godz. 8.00-16.00, tel. 58 323 68 60