Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o stypendium,
  • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia za dany rok szkolny, za który uczeń ubiega się o stypendium.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Terminy i sposób składania dokumentów

Papierowy wniosek pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny składa wraz z załącznikami do dyrektora szkoły do dnia 30 czerwca, a w przypadku stypendium dla najlepszego maturzysty 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Po uzupełnieniu wniosku przez wychowawcę, dyrektora szkoły i po zatwierdzeniu na Radzie Pedagogicznej następuje wprowadzenie przez szkołę do systemu elektronicznego.

Szkoły wprowadzają dane z wniosków do sytemu elektronicznego do dnia 20 lipca, a następnie składają do dnia 25 lipca papierowe "Potwierdzenie złożenia wniosku" (drukowane z systemu elektronicznego) do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w następujących lokalizacjach Zespołów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego:

a/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 w Gdańsku, ul. Partyzantów 74,

b/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2 w Gdańsku, ul. Milskiego 1,

c/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,

d/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 w Gdańsku, ul. Wilanowska 2.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska oraz w przypadku kategorii V dodatkowa Komisja tutorów.

Wydział Rozwoju Społecznego przesyła pisemne informacje do szkół powiadamiając, kto otrzymał stypendium oraz kiedy i gdzie nastąpi wręczenie dyplomów przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Informacji udziela pracownik WRS:

Wydział Rozwoju Społecznego Referat Organizacji Edukacji i Wychowania Kartuska 5, 80-802 Gdańsk, pokój nr 309

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego Referat Organizacji Edukacji i Wychowania Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pokój nr 309

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Procedura w języku migowym