PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet:

nie dotyczy

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o stypendium,
  • kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia za dany rok szkolny, za który uczeń ubiega się o stypendium.

Opłata skarbowa:

nie dotyczy

Opłaty administracyjne:

nie dotyczy

Terminy i sposób składania dokumentów

Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do szkoły do dnia 30 sierpnia. 

Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

Termin wprowadzania danych z wniosków przez szkoły do systemu elektronicznego upływa z dniem 20 września. 

Dane z wniosków są składane elektronicznie, co nie wymaga potwierdzenia w wersji papierowej.

Informacji udziela pracownik WE:

Wydział Edukacji Referat Szkół, Kartuska 5, 80-802 Gdańsk, pokój nr 301 tel. 58 323 68 39

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Referat Szkół, Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pokój nr 301 tel. 58 323 68 39

Tryb odwoławczy:

Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

nie dotyczy