PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ortograficzne Łamigłówki 2015

A
A

Już od 18 maja w różnych szkołach gdańska i województwa pomorskiego uczniowie klas I–III SP z grupy ryzyka dysleksji oraz uczniowie klas IV–VI SP z dysleksją rozwojową biorą udział w nietypowym dla nich konkursie – konkursie ortograficznym. Muszą wykazać się niebywałą odwagą, aby zmierzyć się z niełatwą polską ortografią, która dla nich jest „piętą Achillesową” w nauce szkolnej.

Wojewódzki projekt „Ortograficzne Łamigłówki” organizowany jest przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną nr 5 w Gdańsku od 2009 roku. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Violetta Piasecka, pedagog – terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Projekt wpisuje się w realizację postulatu – wyrównywanie szans edukacyjnych, zgodnego z wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej poradni. www.ppp5.gda.pl

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w przyszłorocznej edycji „Ortograficznych Łamigłówek” prosimy o śledzenie informacji o projekcie na stronie internetowej poradni www.ppp5.gda.pl. Wystarczy zgłosić chęć zostania terenowym koordynatorem projektu, zaprosić do udziału zaprzyjaźnione lub okoliczne szkoły i można zaczynać przygodę z ortografią dla uczniów z dysleksją. 

ludziki

O Projekcie „Ortograficzne Łamigłówki” 2007 - 2015r.

Organizacją projektu „Ortograficzne Łamigłówki” Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku zajmuje się od roku szkolnego 2009/2010. Organizatorami z ramienia Poradni są: Dyrektor Poradni – Iwona Tor, pedagog, surdologopeda, Violetta Piasecka, pedagog, terapeuta z wieloletnim stażem, Kamila Talaśka – logopeda, oligofrenopedagog.

Ówczesny konkurs zorganizowany został na terenie szkół, zgłoszonych przez koordynatorów terenowych (czyli nauczycieli, którzy wyrazili gotowość do przeprowadzenia konkursu w swoich placówkach zgodnie ze wskazaniami organizatora głównego). Ich zadaniem było zaproszenie sąsiednich szkół (dowolną liczbę) do udziału w konkursie oraz organizacja całego przedsięwzięcia na terenie swojej placówki – przygotowanie sali, przeprowadzenie konkursu (odebranie materiałów, wydrukowanie testów, sprawdzenie ich, ocena prac plastycznych, przyznanie nagród itp.). Do zadań organizatora należy opracowanie regulaminów, warunków udziału, przygotowanie testu konkursowego wraz z kluczem. W miarę możliwości organizatorzy starają się też zapewnić dyplomy i nagrody dla laureatów. W takiej formule odbywają się także kolejne edycje konkursu.

W pierwszych latach organizacji konkursu dużym wsparciem były dyplomy, nagrody, gadżety oraz publikacje merytoryczne dla nauczycieli – koordynatorów ufundowane przez wydawnictwa Operon, Harmonia, PWN czy firmę Qpharma. Co roku konkurs organizowany jest średnio w 25 szkołach, a uczestniczy w nim od 500-700 uczniów. W kolejnych konkursach brały udział szkoły nie tylko z terenu miasta i gminy Gdańsk, ale także z terenu całego województwa, a okazyjnie także spoza – np. Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu (zachodniopomorskie), Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu (śląskie), Szkoła Podstawowa nr 51 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 127 w Warszawie.

W roku szkolnym 2012/2013 konkurs został poszerzony o konkurs dla uczniów z klas I–III z grupy ryzyka dysleksji „Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze kroki”. Ponadto konkurs stał się projektem, w którym uczniowie nie tylko pisali test ortograficzny, ale do którego przygotowywali się przez cały rok szkolny ze swoimi nauczycielami w ramach zajęć z terapii pedagogicznej oraz innych zajęć dodatkowych wykonując różnorodne prace plastyczno-techniczne jako pomoce do nauki ortografii. Ich tematykę wyznacza na dany rok konkursowy organizator główny – PPP5.

Projekt jest także cennym doświadczeniem dla nauczycieli, uczącym jak pracować z dzieckiem z ryzkiem dysleksji oraz z dysleksją rozwojową. Szczególną wagę przykładamy do sposobu przeprowadzenia konkursów, dajemy koordynatorom wskazania i pomysły oraz konkretne wskazania metodyczne, aby udział w konkursie dla uczniów z dysleksją stanowił motywację do pracy do pokonywania trudności szkolnych oraz wpływał na podniesienie ich samooceny - informują przedstawiciele PPP nr 5 w Gdańsku.

Ze względu na specyficznych adresatów, konkurs musi też być specyficzny. Budowa testu oraz sposób jego przeprowadzania dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów z dysleksją. Dostosowanie testu polega na:

 • zorganizowaniu zabawy integracyjnej na początku w celu wprowadzenia miłej atmosfery, rozładowania napięcia i zapoznania się uczestników konkursu;
 • dodaniu na wstępie testu każdemu uczestnikowi 10 punktów za przygotowanie się do konkursu;
 • zastosowaniu większego druku i przejrzystego układ testu;
 • głośnym odczytaniu wszystkich poleceń przez przeprowadzającego test;
 • pozwoleniu pisania ołówkiem i poprawiania błędów;
 • zastosowaniu w teście konkursowym takich zadań i ćwiczeń jakie uczniowie wykonują w toku zajęć terapii pedagogicznej (np.: diagram, wąż literowy, kodowane wyrazy, labirynt wyrazowy, zlepki zdaniowe, uzupełnianie luk w zdaniach, tworzenie wyrazów z liter);
 • odpowiednim dobraniu stopnia trudności (ani nie za łatwy, ani nie za trudny);
 • nie pisaniu dyktanda ze słuchu tylko uzupełnianiu luk w wyrazach;
 • podaniu określonego zakresu słownictwa z programu Ortograffiti dla kl.IV-VI;
 • wykazaniu się znajomością zasad ortograficznych i umiejętnością zastosowania ich w praktyce;
 • przyznaniu dodatkowych punktów w jednym z zadań, gdzie uczeń mógł wykazać się zdolnościami twórczymi i plastycznymi;
 • możliwości przedłużenia pisania testu;
 • wyłonieniu większej liczby laureatów.
słówka

Projekt jest monitorowany i poddawany corocznej ewaluacji. Po konkursie uczestnicy (uczniowie i nauczyciele) wypełniają ankiety ewaluacyjne – wnioski z ich analiz brane są pod uwagę przy realizacji kolejnych edycji. Koordynatorzy przesyłają także pisemną relację oraz zdjęcia z przebiegu imprezy. Wiele szkół od lat współpracujących przy organizacji „Ortograficznych Łamigłówek” wypracowało już swoje „okołokonkursowe” tradycje – np. poczęstunki, przedstawienia, projekcje filmów, wycieczki po okolicy. „Ortograficzne Łamigłówki” to mnóstwo dobrej zabawy dla uczestników i ogromna satysfakcja dla organizatorów, gdyż to jedyny konkurs ortograficzny, w którym wygrywają dzieci z problemem dysleksji.

2

Jeden z laureatów na wieść o wygranej na przemian krzyczał i płakał nie mogąc się uspokoić. Wreszcie powiedział: Wszyscy mi mówią, że jestem do niczego - a tu proszę wygrałem! Inny chłopiec nie krył zadowolenia z nagród, powiedział, że są najfajniejsze na świecie - pierwszy raz coś wygrał - SP JASTARNIA.

„Ortograficzne łamigłówki” są często jedyną  okazją dla uczniów z dysleksją, by sprawdzić swoje możliwości, podnieść samoocenę i zdobyć uznanie wśród rówieśników - SP GDYNIA.

Dzieci nie mogły doczekać się konkursu, wyjechały od nas bardzo zadowolone i zapowiedziały, że chciałyby przyjechać jeszcze w następnym roku. Najbardziej cieszyły się dzieci z młodszych klas, ponieważ po raz pierwszy brały udział w konkursie, bardzo zadaniowo podeszły do testu - SP Niepoględzie.

3


Projekt wpisuje się w realizację postulatu – wyrównywanie szans edukacyjnych, zgodnego z wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

„Ortograficzne Łamigłówki” są rokrocznie wpisywane do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez (tutaj). Tegoroczna, ósma edycja konkursu dla klas IV–VI oraz III. edycja dla klas I–III organizowana jest przez 24 koordynatorów terenowych, do udziału w konkursie zostało zaproszonych 85 szkół. Szacujemy, że w samym konkursie weźmie udział ok. 600 uczniów - informują Organizatorzy - Planujemy poszerzyć konkurs o drugi etap, który odbywałby się w Gdańsku, przeznaczony byłby dla laureatów konkursów rejonowych. Naszym celem jest, aby uczniowie każdej gdańskiej szkoły podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w konkursie. W dalszym planach jest objęcie projektem uczniów szkół gimnazjalnych. Dotarły do nas sygnały, że byliby tym zainteresowani, zwłaszcza ci, którzy mieli możliwość uczestniczenia w konkursie na wcześniejszym etapie edukacyjnym.  

Informacje dotyczące projektu zamieszczane są na stronie PPP5 oraz PTD. Relacje, zdjęcia będą ukazywały się również w Biuletynie „DYSLEKSJA” wydawnictwa OPERON i PTD. 

Regulamin III. konkursu "Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze kroki" 2015 (klasy I-III SP) (39.5 KB)

Regulamin VIII. konkursu "Ortograficzne Łamigłówki" 2015 (klasy IV-VI SP) (38.5 KB)

Iwona Kossakowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania