Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Organizacje pozarządowe

A
A

.
.
.

W efekcie rozwoju współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi i w  odpowiedzi na coraz większy jej zakres od  marca 2007 r. w strukturach urzędu funkcjonuje komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację tej współpracy.

W chwili obecnej komórką tą jest Referat Współpracy w Wydziale Rozwoju Społecznego.
Do jego podstawowych zadań w zakresie współpracy z NGO należą:

 • programowanie, koordynacja i ewaluacja działań w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • doradztwo i inicjatywa w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • wspieranie rozwoju wolontariatu,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, w szczególności związanych z działaniem Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych oraz podejmowanie działań wzmacniających postawy prodemokratyczne i prospołeczne,
 • zlecanie w trybie konkursu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
 • prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa lokalnego w sferach objętych prowadzoną przez nie działalnością statutową oraz organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów wspólnie z organizacjami,
 • przygotowywanie Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi oraz rocznych sprawozdań z realizacji,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
 • podejmowanie inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe w podnoszeniu jakości ich działań pod kątem obowiązujących regulacji prawnych, w tym organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń,
 • obsługa Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem Nagrody Prezydenta im. Lech Bądkowskiego,
 • współpraca z partnerami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych związanych z rozwojem kapitału społecznego i sektora pozarządowego w Gdańsku
 • współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami dla dzieci i młodzieży, miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju sportu powszechnego oraz profilaktycznej roli sportu,
 • prowadzenie kampanii i akcji popularyzujących aktywność sportową i pozytywne kibicowanie;
 • organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń dla organizacji pozarządowych,
 • podejmowanie działań i wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Referat realizuje także projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie referat realizuje dwa projekty współfinansowane z programu URBACT III: „Boosting Social Innovation” (Rozpalanie Innowacji społecznych) oraz CHANGE!- social design of public services” Change – Społeczne Planowanie Usług Społecznych. Gdańsk jest liderem projektu „Boosting Social Innovation” i wraz z 10 miastami partnerskimi pracuje nad optymalną rolą dla administracji publicznej w stymulowaniu i rozwoju innowacji społecznych. Projekt CHANGE! wypracowuje metody przeprojektowywania systemów  

Adres Referatu:

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

 

Skład osobowy Referatu:

Magdalena Skiba - kierownik Referatu
tel.: (58) 323 68 98, e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl, pok. 205

Anna Stefańska inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel.: (58) 323 67 38, e-mail: anna.stefanska@gdansk.gda.pl, pok. 205

 • przyjmowanie i analiza formalna i merytoryczna ofert składanych przez organizacje pozarządowe w konkursach grantowych
 • udział w pracach  komisji konkursowej
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • wsparcia seniorów
  • edukacji, oświaty i wychowania
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
 • procedowanie ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 • kontrola realizacji umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi
 • przyjmowanie i analiza sprawozdań z realizacji umów na zadania zawierane przez Miasto z organizacjami pozarządowymi

Michał Pielechowski - starszy inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  i  wspierania rozwoju społeczności lokalnych
tel.: (58) 323 67 29, e-mail: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl, pok. 205

 • udział w tworzeniu systemowych rozwiązań w zakresie integracji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • przygotowywanie programów współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi oraz projektów uchwał Rady Miasta Gdańska i zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska w tym zakresie, we współpracy z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego
 • organizowanie konkursu, udział w pracach i obsługa kapituły przyznającej Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego i tytuł Gdańskiego Darczyńcy Roku
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych
 • kontrola realizacji umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi
 • przyjmowanie i analiza sprawozdań z realizacji umów na zadania zawierane przez Miasto z organizacjami pozarządowymi,
 • podejmowanie działań i wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • sporządzanie raportów, analiz i opinii związanych z pracą Referatu w szczególności związanych z badaniami III sektora w Gdańsku oraz monitoringiem realizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Katarzyna Werner  - inspektor ds. innowacji społecznych i wspierania rozwoju społeczności lokalnych 
tel.: (58) 323 68 46, e-mail: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl , pok. 205

 • inicjowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska, w szczególności projektów innowacyjnych i wielosektorowych
 • monitoring oraz wspieranie działań podejmowanych w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych
 • inicjowanie i wspieranie rozwoju koalicji międzysektorowych
 • inicjowanie działań projektowych do dofinansowania ze środków UE
 • koordynowanie udziału Miasta jako partnera w projektach społecznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami Referatu, spotkań informacyjnych, szkoleń, itp. w szczególności adresowanych do organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności w dzielnicach lub związanych z realizowanymi przez Referat projektami zewnętrznymi
 • przygotowywanie i prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz koordynowanie prac zespołów konsultacyjnych
 • przyjmowania i analiza formalna i merytoryczna ofert składanych przez organizacje pozarządowe w konkursach grantowych
 • przygotowywanie umów i aneksów do umów zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, kontrola ich realizacji(w miejscu realizacji) oraz kontrola sprawozdań z ich wykonania
 • pełnienie funkcji sekretarza Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Damian Kuźmiński - inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz rozwoju sportu powszechnego
tel: (58) 526 80 25, e-mail:damian.kuzminski@gdansk.gda.pl, pok. 205

 • przygotowywanie umów zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • promocja i organizacja wolontariatu jako formy wspierania rozwoju aktywności mieszkańców i budowania postaw sprzyjających zaangażowaniu społecznemu i unikaniu zachowań ryzykownych,
  • wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – inicjatywy młodzieżowe i działania je wspierające.
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • wspieranie rozwoju sportu w dzielnicach
  • wspieranie rozwoju społeczności lokalnej – organizacja lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym
 • kontrola realizacji umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi
 • podejmowanie działań związanych z  animacją wolontariatu, rozpoznaniem potrzeb i zasobów wolontariatu w Gdańsku, bieżący monitoring aktywności wolontariuszy, wspieranie procesu rekrutacji wolontariuszy na potrzeby  dużych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto Gdańsk
 • promocja uczestnictwa w sporcie i pozytywnych wzorców kibicowania
 • organizacja imprez sportowych
 • współpraca z klubami sportowymi oraz Stadion Energa Gdańsk
 • Realizacja założeń Gdańskiego Programu Aktywności Fizycznej, budżetowanie, planowanie, realizacja
 • wsparcie organizacyjne imprez oraz konkursów edukacyjnych
 • wsparcie organizacyjne przygotowań do Skautowego Jamboree 2023 oraz współpraca przy wdrażaniu  Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej
 • Organizacja Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Andrzej Szkutnik - inspektor

tel: (58) 323 68 67, e-mail: andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl, pok. 205

 • obsługa finansowa  projektów realizowanych przez rady dzielnic z zakresu aktywności obywatelskiej
 • obsługa techniczno-administracyjna Projektu „Kreatywna Pedagogika”
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • Działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje,
 • kontrola realizacji umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gdańska
 • obsługa strony internetowej  https://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje
 • obsługa zakładki Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • wprowadzanie wniosków wraz z odpowiedziami w Rejestrze wniosków o udzielenie informacji publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • prowadzenie korespondencji z organizacjami pozarządowymi, rozsyłka informacji do organizacji poprzez bazę e-mail
 • przygotowywanie opinii i rekomendacji na temat działalności organizacji pozarządowych dla potrzeb własnych organizacji oraz na zlecenie innych Wydziałów Urzędu Miejskiego
 • przygotowywanie sprawozdań z wykonania oraz planów budżetu Referatu Współpracy

Magdalena Zawodny-Barabanow - inspektor ds. projektów URBACT

tel: (58) 323 68 44, e-mail: zawodny.m@gdansk.gda.pl ; urbact@gdansk.gda.pl, pok. 205

 • realizacja projektów współfinasowanych z programu URBACT III zgodnie z założonymi planami działań
 • komunikacja z partnerami  zagranicznymi oraz Sekretariatem URBACT
 • organizowanie prac Lokalnych Grup URBACT
 • raportowanie z przebiegu realizacji projektów
 • promocja projektów i upowszechnianie rezultatów
 • udział w spotkaniach międzynarodowych projektu

 

Jan Ptach - inspektor ds. rozwoju sportu powszechnego

tel: (58) 323 67 75, e-mail: jan.ptach@gdansk.gda.pl , pok. 205

 • koordynacja projektu pn. “Kibice Razem”
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • wspierania sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach
 • kontrola realizacji umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi
 • promocja uczestnictwa w sporcie i pozytywnych wzorców kibicowania
 • organizacja imprez sportowych
 • współpraca z klubami sportowymi oraz PGE Arena
 • Wspieranie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
 • Koordynator Projektu „AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW”
 • Koordynator Projektu „Mały MISTRZ”
 • Uzupełnianie godzin pracy animatorów sportu oraz dodawanie na mapie Gdańska nowych obiektów sportowych 

Anna Gaj-Sokołowska – inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspierania rozwoju społeczności lokalnych

tel: (58) 323 70 70, e-mail: anna.gaj-sokolowska@gdansk.gda.pl , pok. 205

 • przygotowywanie umów zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie Domów Sąsiedzkich,
  • wspieranie partnerstw o charakterze lokalnym
  • działania wspomagające rozwój demokracji, w  tym rozwój dialogu obywatelskiego
 • kontrola realizacji umów zawartych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi
 • prowadzenie działań dotyczących wzmacniania pozycji partnerów lokalnych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz wspieranie powstawania sieci społecznych
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami lokalnymi w różnych dziedzinach o istotnym znaczeniu dla rozwoju społecznego, rozwoju trzeciego sektora i rozwoju aktywności obywatelskiej
 • koordynacja zadań dotyczących budowania lokalnych koalicji branżowych  związanych ze wspieraniem rozwoju społecznego: Modelu Integracji Imigrantów, Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

  

Informacji odnośnie kwestii formalnych związanych z zakładaniem stowarzyszeń w Urzędzie Miejskim w Gdańsku udzielają: Pani Aneta Szczypińska , tel. (58) 323 80 75 oraz Katarzyna Szpakowska, tel. (58) 323 67 06  a stowarzyszeń kultury fizycznej Pani Jadwiga Araszkiewicz z , tel.(58) 323 67 34.

W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje Wydział Rozwoju Społecznego. 

Informacje na temat lokali użytkowych będących własnością Miasta Gdańska udziela Pani Barbara Wesołowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. (58) 323 66 40.