Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury

A
A

Zarządzenie Nr  1551/14
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 17 listopada 2014

 

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2015 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 372, poz. 1072), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118, zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) oraz Uchwały Nr LVIII/1448/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

zarządza się co następuje:

§ 1

Miasto Gdańsk w celu realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, ogłasza otwarty konkurs ofert 2015, na który przeznacza budżet w wysokości 2 700 000 zł.

§ 2

  1. Przyjmuje się szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert 2015 na realizację zadań określonych w„Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zatwierdza się treść załącznika, który podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Miasta Gdańska.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Biuru Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego  w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: