PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Szkole Podstawowej nr 14 im. Księdza Grzegorza Piramowicza w Gdańsku

A
A

PROJEKT EDUKACYJNY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14

IM. KSIĘDZA GRZEGORZA PIRAMOWICZA

W GDAŃSKU

Termin: 6 kwietnia 2018 r.

Cele:

  • Zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na temat autyzmu
  • Wskazywanie uczniom społecznie wartościowych postaw - kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi
  • Zintegrowanie działań wokół Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (uczniowie, rodzice, nauczyciele)
  • Kształtowanie umiejętności słuchania innych, rozumienia ich poglądów, a także umiejętności współpracy w grupie
  • Doskonalenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych
  • Kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł
  • Rozwijanie zdolności podejmowania działań w różnych sytuacjach szkolnych
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w twórczej ekspresji plastycznej, literackiej i ruchowej
  • Uczenie zgodnej pracy i zabawy

Adresaci:

Uczniowie klas 0-VII Szkoły Podstawowej nr 14 im. Księdza Grzegorza Piramowicza w Gdańsku uczestniczący w realizacji projektu Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozumianego jako wspólne przedsięwzięcie uczniów, rodziców i nauczycieli wielu przedmiotów.

Strategie pracy:

W/w projekt rozumiany jest jako działanie całej społeczności szkolnej. Zakłada pracę indywidualną i przedsięwzięcia grupowe. W ramach tych strategii proponje się metody ukierunkowane na aktywizację ucznia i stworzenie mu warunków do twórczego działania (np. prezentacja multimedialna, metody plastyczne, metody twórczego myślenia). W dniu 6 kwietnia 2018 r. symbolem solidarności z osobami cierpiącymi na zaburzenie autyzmu będzie kolor niebieski. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ubierają się na niebiesko/z niebieskim akcentem.

Ocenianie:

Projekt zakłada działania służące celom edukacyjnym. Niektóre jego elementy wymagają szczególnego zaangażowania i uczniów. Aktywność ta powinna zostać dostrzeżona i odpowiednio oceniona przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (j. polskiego, muzyki, plastyki, techniki, zajęć edukacji wczesnoszkolnej). Ocena dotyczy indywidualnych i grupowych działań uczniów.

Plan realizacji projektu:

1. Propagowanie wiedzy na temat autyzmu dziecięcego wśród uczniów klas 0- III  poprzez m.in. wykonanie prac plastycznych i przygotowanie gazetek klasowych (1. tydzień kwietnia).

Odpowiedzialne: wychowawczynie klas

2. Propagowanie wiedzy na temat autyzmu dziecięcego wśród uczniów klas IV-VII. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla uczniów klas IV-VII przez uczennie klasy Vc: Maję Dargiewicz i Victorię Żuchowską (marzec/kwiecień).

Odpowiedzialna: Katarzyna Glińska

3. Udekorowanie korytarzy szkolnych z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – świat widziany oczami dziecka autystycznego (Kim jestem?, Co czuję? Hasła nawołujące do tolerancji).

Odpowiedzialne: Patrycja Pawińska, Katarzyna Glińska

4. Wydanie kolejnego numeru gazetki szkolnej z artykułami uczniów o autyzmie. Zaprojektowanie i wykonanie koszulek dla Klubu Młodych Dziennikarzy przez rodziców (p. Żuchowską).

Odpowiedzialna: Katarzyna Glińska

5. Nawiązanie współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (marzec).

Odpowiedzialne: dyrektor Ilona Orzechowska, Katarzyna Glińska

6. Występ szkolnego chóru w dniu 6 kwietnia 2018 r. podczas „Niebieskiej Olimpiady 2018” w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Odpowiedzialna: Magdalena Lipka

7. Wykonanie gadżetów do fotobudki (marzec).

Odpowiedzialne: Monika Iwańciów, Katarzyna Glińska

8. Pomoc wolontariuszy (uczniów SP 14) przy stanowiskach „Niebieskiej Olimpiady 2018” w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Odpowiedzialna: Justyna Sokołowska-Orzoł

 

Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów będzie prezentowana w sali gimnastycznej SP 14 6. kwietnia o godz. 10:00.

Opracowanie: Katarzyna Glińska