PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nabór do Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych rozpoczęty

Nabór do Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych rozpoczęty
Do 29 stycznia 2024 można zgłaszać kandydatki i kandydatów do Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. To pięcioosobowe grono reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami i wspiera realizację ich potrzeb.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do 29 stycznia 2024 można zgłaszać kandydatki i kandydatów do Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. To pięcioosobowe grono reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami i wspiera realizację ich potrzeb.

Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest powoływana na czteroletnią kadencję. Obecna, na lata 2020-2024, jest piątą – i właśnie dobiega końca. W związku z tym, zgodnie z ogłoszeniem prezydent miasta Gdańska, można zgłaszać kandydatki i kandydatów do rady. Termin upływa 29 stycznia 2024.

W skład rady wchodzi pięć osób: cztery reprezentują organizacje pozarządowe, jedna – prezydent Gdańska. Do zadań tego grona należy, przede wszystkim, inspirowanie przedsięwzięć umożliwiających realizację praw osób z niepełnosprawnościami, ich integrację zawodową i społeczną. Rada opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością; analizuje i opiniuje realizację programów odnoszących się do osób z niepełnosprawnością. Kolejne zadanie to opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdańska, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą osób z niepełnosprawnością.

Ogłoszenie prezydent Gdańska o naborze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – teraz działające w Gdańsku fundacje i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać po jednym kandydacie do rady.

Pisemne zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk (z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do GSRdsON”):

 • poniedziałek, godz. 8.00 - 16.00
 • wtorek, godz. 8.00 - 16.00
 • środa, godz. 8.00 - 17.00
 • czwartek, godz. 8.00 - 16.00
 • piątek, godz. 8.00 - 15.00

Dokumenty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji fundacji lub organizacji zgłaszające kandydatki i kandydatów powinny zawierać:

 1. dane podmiotu zgłaszającego: nazwę, formę prawną, nr KRS bądź innego rejestru, adres siedziby oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
 2. dane kandydatki lub kandydata: imię, nazwisko, adres zamieszkania / korespondencyjny oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
 3. uzasadnienie proponowanej kandydatury,
 4. pisemne oświadczenie kandydatki lub kandydata (oryginał, nie kopia) o wyrażeniu zgody na kandydowanie i ewentualne powołanie w skład GSRdsON,
 5. pisemną zgodę kandydatki lub kandydata na przetwarzanie danych osobowych (oryginał, nie kopia) w związku z naborem do GSRdsON (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE|)
 6. pisemne oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na członków GSRdsON (oryginał, nie kopia). Członkinie i członków rady powołuje prezydent Gdańska spośród kandydatek i kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i fundacje oraz przedstawicieli samorządu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do rady do 29 stycznia.

Aleksandra DylejkoUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Strategii i Programów Społecznych