PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego: zaczynamy konsultacje

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego: zaczynamy konsultacje
14 lutego rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego. Ich cel to zebranie od mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz od podmiotów działających w obszarze integracji społecznej i mieszkalnictwa opinii oraz propozycji zmian do dokumentu na lata 2024-2030.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konferencja dotycząca realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego w roku 2023
Konferencja dotycząca realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, która odbyła się w roku 2023
Grzegorz Mehring // gdansk.pl

14 lutego rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego. Ich cel to zebranie od mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz od podmiotów działających w obszarze integracji społecznej i mieszkalnictwa opinii oraz propozycji zmian do dokumentu na lata 2024-2030.

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego jest realizowany od 2016 roku. Dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie są w stanie samodzielnie pokonać swoich problemów mieszkaniowych, stanowi szansę na uzyskanie wsparcia i własnego dachu nad głową.

W programie kluczowe jest właśnie wsparcie. Samo udostępnienie mieszkania nie rozwiązuje bowiem problemów. Przeciwnie – może sprawić, że te jeszcze się nawarstwią. Priorytetem Programu jest więc to, aby mieszkające w Gdańsku osoby, niezależnie od wieku, sytuacji życiowej i zdrowotnej czy statusu społecznego, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, mogły skorzystać z odpowiadającej ich sytuacji usługi społecznej opartej o mieszkanie. Program powstał bowiem z myślą o osobach w różnym wieku, w różnych sytuacjach życiowych, z różnymi problemami. Przedstawia długofalowe kierunki działań zintegrowanej polityki społecznej i mieszkaniowej, realizującej usługi mieszkaniowe dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.

 W Gdańskim Programie Mieszkalnictwa Społecznego funkcjonują dwa rodzaje mieszkań:

  • mieszkania wspomagane – wynajmują je od miasta organizacje pozarządowe, a następnie użyczają osobom uczestniczącym w programie. Za mieszkanie odpowiada organizacja pozarządowa, na korzystanie z niego mieszkaniec zawiera umowę cywilno-prawną. Osoba mieszkająca w takim lokalu ma asystenta i opiekuna. Ponosi odpłatności przewidywane w decyzji lub umowie cywilnoprawnej. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych, budżetowych i innych oraz korzysta – w miarę potrzeb – z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. W mieszkaniach wspomaganych może mieszkać kilka osób, korzystających z części wspólnej i własnego pokoju.
  • mieszkania ze wsparciem – mieszkanie komunalne samodzielne. Osoba podpisuje umowę najmu i kontrakt na wsparcie. Reguluje opłaty czynszowe i za media. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych, budżetowych i innych oraz korzysta – w miarę potrzeb –- z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.

W ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023, według stanu na 31 grudnia 2023, funkcjonowało 198 mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem, od stycznia do grudnia 2023 skorzystało z nich 479 osób.

Średnio w ciągu jednego roku w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego funkcjonowało 165 mieszkań wspomaganych lub ze wsparciem, z których korzystało 415 osób. Uczestnictwo w GPMS to szansa na wyjście na życiową prostą, odzyskanie czy utrzymanie samodzielności.

Trwają właśnie prace nad Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030. Budowano go we współpracy osób zaangażowanych w działania, reprezentujących samorząd i organizacje pozarządowe. Jest podstawowym dokumentem, łączącym obszary polityki społecznej i polityki mieszkaniowej, służącym deinstytucjonalizacji usług społecznych i indywidualizacji wsparcia. Daje możliwość realizacji zadań i zabezpieczenia środków w dłuższej perspektywie czasowej. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie systemowych, komplementarnych i skutecznych rozwiązań na rzecz osób i rodzin, które korzystają z usług mieszkaniowych połączonych z usługami wspierającymi ich codzienność. Wyzwaniem jest z jednej strony dalsze rozwijanie sieci wsparcia osób potrzebujących w środowisku i zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych, a z drugiej strony rozwój odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej.

14 lutego rozpoczynają się dwutygodniowe (do 28.02) konsultacje społeczne projektu dokumentu. Ich cel to zebranie od mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz od podmiotów działających w obszarze integracji społecznej i mieszkalnictwa opinii i propozycji zmian.

Z projektem Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030 można zapoznać się tutaj

Pod tym samym linkiem dostępny jest formularz zgłaszania uwag.

Formularze/kwestionariusze ankiet:
Uwagi do projektu Programu można składać:

  •  na piśmie za pomocą formularza (jest załącznikiem do tekstu). Wypełniony można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, przesłać na adres e-mail: magdalena.malczewska@gdansk.gda.pl lub wysyłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem "Konsultacje - GPMS". Uwagi należy składać ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.
  • wypełniając elektroniczny formularz/kwestionariusz ankiety udostępnionej od 14 lutego tutaj
  • opinie lub propozycje zmian do projektu Programu można składać na piśmie w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 205 (II piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 58 323 67 08).

oprac. AU

Aleksandra DylejkoUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Strategii i Programów Społecznych