PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ewaluacja letnich staży zawodowych realizowanych przez uczniów zawodowych szkół specjalnych w Gdańsku w ramach projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość”

A
A

W okresie od 1 sierpnia do 20 września 2014 roku 6 uczennic i 4 uczniów zawodowych szkół specjalnych w wieku od 17 do 22 lat, posiadających orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności odbyło 150-godzinny staż w zawodach pracownik pomocniczy obsługi hotelowej lub kucharz. Dzięki kilkuletniej współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 i nr 2 w Gdańsku z pracodawcami oraz wsparciu ze strony nauczycieli, posiadających kompetencje w zakresie edukacji i opieki nad uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, 10 uczniów nabyło praktyczne umiejętności do wykonywania pracy w danym zawodzie w następujących miejscach:

Bursa Gdańska, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk,

Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk,

Dwór Oliwski City Hotel & SPA, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk,

Villa Eva, ul. Stefana Batorego 28 B, 80-251 Gdańsk,

Villa Akme, ul. Drwęcka 1, 80-110 Gdańsk.

Celem staży było podniesienie kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie atrakcyjności  uczniów na lokalnym rynku pracy. Jednym z najważniejszych efektów działań aktywizujących dla samych uczniów było uzyskanie deklaracji dalszej współpracy ze strony pracodawców. Firma DELIGHT MGT Sp. z o.o., prowadząca Dwór Oliwski City Hotel & SPA o standardzie pięciogwiazdkowym, złożyła deklarację zatrudnienia uczestników projektu po zakończeniu realizacji stażu. Podobnie przedstawiciele firmy Villa Eva. W związku z gotowością pracodawców do zatrudniania stażystów po zakończeniu realizacji stażu, uczestnicy wyrazili swoje wielkie zadowolenie z możliwości udziału projekcie, co z pewnością przełoży się w dużym stopniu na ich motywację do aktywnego poszukiwania pracy. Warto podkreślić, że pracodawcy wyrażają również gotowość przyjęcia kolejnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na staż zawodowy.

Jak pokazują wyniki anonimowych ankiet ewaluacyjnych uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w stażach zawodowych. Zdecydowana większość po odbyciu stażu bardzo wysoko lub wysoko ocenia swoje możliwości znalezienia stałej i satysfakcjonującej pracy. Wszyscy stażyści potwierdzili celowość projektu, bowiem zgodnie z ich opinią udział w stażu w wysokim stopniu przyczynił się do podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych.

Ponad połowa respondentów przed rozpoczęciem stażu spodziewała się zdobycia doświadczenia zawodowego, a połowa uczestników podniesienia kwalifikacji w obecnym zawodzie. Zgodnie z oczekiwaniami uczestnicy po odbyciu stażu zadeklarowali spełnienie ww. oczekiwań. Ponadto według opinii badanych uczniów staż przyczynił się do nawiązania kontaktów zawodowych i poznania nowych ludzi.

Ważnym aspektem odbywania stażu był rozwój cech osobistych uczestników projektu. Uczestnicy zwiększyli pewność siebie w relacjach interpersonalnych, co znalazło odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych. W trakcie stażu respondenci skonfrontowali swoje predyspozycje z realnymi warunkami pracy w firmie, co umożliwiło im poznanie swoich mocnych i słabych stron. Ku satysfakcji organizatorów część uczestników zwiększyła poczucie własnej wartości (4 osoby) i w konsekwencji poprawiła swoje samopoczucie (3 osoby).

Cenną informacją dla realizatora projektu jest fakt, iż aż 9/10 osób po realizacji stażu uświadomiła sobie niedostateczne umiejętności w zakresie „poruszania się na rynku pracy”. W projekcie przewidziano powołanie trzech Centrów Doradztwa Zawodowego, w ramach których z pewnością uczestnicy projektu będą mogli zwiększać swoją wiedzą w tym obszarze.

Więcej o projekcie „Edukacja z widokiem na przyszłość” oraz formach wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie tutaj.

 
logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWspółpraca: Monika Stachurska

Marcin Lange (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych