DOTACJE dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

DOTACJE dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)

DOTACJE dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych określa Uchwała Nr XI/188/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 maja 20019 roku

Szkoły i placówki oświatowe mogą być prowadzone przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego (placówki wyłącznie publiczne)
 • osobę prawną lub fizyczną (placówki niepubliczne i publiczne)
 • Ogólne zasady naliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST:
  1. dla  szkół i placówek niepublicznych  tj. szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych dla młodzieży, gdzie realizowany jest obowiązek nauki oraz dla przedszkoli na uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, dotacje  przekazywane są w wysokości subwencji otrzymanej przez JST z budżetu Państwa;
  2. dla pozostałych szkół i placówek niepublicznych  dotacje  na każdego ucznia przekazywane są  w wysokości ... % wydatków ponoszonych na 1-go ucznia w tego samego typu i rodzaju placówce prowadzonej przez JST. Każde zwiększenie w trakcie roku budżetowego wydatków  w placówkach prowadzonych przez JST powoduje zwiększenie stawki dotacji , bowiem dotacja wyliczana jest od wydatków ponoszonych (wykonanych) do 31 grudnia danego roku;
  3. dla  szkół i placówek publicznych  prowadzonych przez inne organy niż JST,  dotacje  przekazywane są na jednego ucznia w wysokości 100% wydatków przewidzianych na 1-go ucznia w tego samego typu i rodzaju placówce prowadzonej przez JST. Każde zwiększenie w trakcie roku budżetowego wydatków  w placówkach prowadzonych przez JST powoduje zwiększenie stawki dotacji, bowiem dotacja wyliczana jest od wydatków przewidzianych do dnia 31 grudnia roku w którym udzielana jest dotacja

Pobierz:

Uchwała określa:

 • tryb udzielania dotacji,
 • tryb rozliczania  dotacji,
 • tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,
 • postanowienia przejściowe i końcowe.

Zobacz: