PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Barometr Strategii. Badanie ewaluacyjne Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku. Raport za okres 2018-2019

Barometr Strategii. Badanie ewaluacyjne Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku. Raport za okres 2018-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Badanie „Barometr Strategii” jest badaniem ewaluacyjnym i ma ono charakter eksperckiej, zewnętrznej oceny podsumowującej drugi dwuletni cykl realizacyjny Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030, przyjętej do realizacji Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/846/16 z dnia 27 października 2016 roku. Przeprowadzone badanie pozwoliło uzyskać zobiektywizowaną i specjalistyczną informację o efektach realizacji GSRPS. Badanie „Barometr Strategii” dotyczy lat 2018 i 2019 i zostało przeprowadzone w roku 2020 przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych OBIAS na zlecenie Miasta Gdańska. Zakres badania dotyczył oceny trzech wybranych kierunków działań GSRPS, to jest:  

  • Kierunek 2 – Wzmocnienie i rozwój partycypacji społecznej uwzględniający kreowanie i promowanie postaw odpowiedzialności. Pełniejszy udział mieszkańców i partnerów społecznych w życiu społecznym miasta. Podstawą jest upodmiotowienie osób wykluczonych i ubogich oraz partycypacja różnych partnerów, w tym organizacji pozarządowych. 
  • Kierunek 3 – Rozwój partnerstwa i solidarności na co dzień uwzględniający łączenie zasobów dla uzyskania synergii, kompleksowość rozwiązań oraz współpracę i komunikację. Aktywizowanie potencjalnych realizatorów strategii i zachęcaniu ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie miasta. Partnerów łączy idea solidarności na co dzień – uznają, że każdy z partnerów podejmuje solidarne zmagania.
  • Kierunek 4 – Subsydiarność zasadnicze hasła: tyle pomocy, ile potrzeba, nie zastępować, indywidualizacja wsparcia, rola miasta jako sieciującego, pośredniczącego pomiędzy partnerami, nie zawsze realizującego bezpośrednio wszystkich zadania

Plik do pobrania: Barometr strategii - badanie ewaluacyjne GSRPS do 2030 roku (9.71 MB)