Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Awans zawodowy nauczycieli

A
A

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną - Miasto Gdańsk, jako organ prowadzący szkoły nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.
Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego

Wymagane dokumenty
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

1)          kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2)         zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3)         kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4)         kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Formularze do pobrania:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO (54.5 KB)
2. Zaświadczenie dyrektora szkoły.
  ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY (28.5 KB)

Termin i sposób załatwiania
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć
w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

  • Dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku.
  • Dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk
III piętro, pok. 307

Informacji udziela:
Iwona Kossakowska, pok. 307, tel. 58 323 67 21

Informacja o egzaminie
O terminie egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem.

  • Przewidywany czas trwania egzaminu - 50 minut,
  • I część egzaminu - prezentacja, w trakcie, której nauczyciel może posłużyć się materiałami potwierdzającymi realizację omawianych osiągnięć oraz spełnienie wymagań egzaminacyjnych - do 15 minut,
  • II część egzaminu - pytania członków komisji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Pozostałe informacje
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest nauczycielom uroczyście przez Prezydenta Miasta Gdańska (lub osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta).
Uroczystości wręczania aktów mianowania odbywają się odpowiednio we wrześniu lub styczniu, w zależności od miesiąca, w którym przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne.
Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku
  • od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.

Tryb odwoławczy:
Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Pomorskiego Kuratora Oświaty, przekazywane za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Opłata skarbowa: brak

Opłaty administracyjne: brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245, 2019 poz. 730
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U.2018.1574
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096