PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydział Polityki Gospodarczej

Wydział Polityki Gospodarczej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:wpg@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
466
Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej - Iwona Bierut
58 323 6466
464
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej - Katarzyna Drozd-Wiśniewska
58 323 6464
403
p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej - Krzysztof Maciejewicz
58 323 6403
465
Sekretariat
58 323 6465
Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych
404
Marcin Hrynkiewicz - p.o. Kierownik Referatu 
58 323 6404
404
Monitorowanie wydawanych decyzji administracyjnych, mienie komunalne.
Prowadzenie banku danych o mieście. Sporządzanie analiz, sprawozdań, raportów. System Analiz Samorządowych.
58 323 6504
405
Opracowanie i monitoring strategii rozwoju miasta.
58 323 6405
Centrum Partnerstwa i Biznesu
402
Kierownik Centrum - Krzysztof Maciejewicz
58 323 6403
401, 402, 403
Obsługa Projektów Partnerskich.
58 323 6401
58 323 6601
58 323 6691
58 323 6402
58 323 6555
Referat Nadzoru Właścicielskiego

411
412
413

Obsługa Prezydenta Miasta w zakresie pełnienia przez niego funkcji organu założycielskiego, akcjonariusza i udziałowca spółek. Nadzór właścicielski nad spółkami

komunalnymi i spółkami z udziałem Miasta Gdańska.

58 323 6411
58 323 6412
58 323 6413
Referat Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości
406
Kierownik Referatu - Magdalena Lidzbarska
58 323 6416
406 Współpraca z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami w zakresie rozwoju turystyki, produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej.

58 323 64 06

58 323 64 16

406
Budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
58 323 6605
Zespół ds. administracyjnych i budżetu Wydziału
414

Nadzór nad realizacją budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej oraz realizacją Planu Zamówień Publicznych wydziału.

Sporządzanie sprawozdawczości i analityki finansowej.

Realizacja sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska.
58 323 6414
58 323 6494