Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Polityki Gospodarczej

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:wpg@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
464
Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej - Iwona Bierut
58 323 6464
466
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej - Katarzyna Drozd-Wiśniewska
58 323 6465
465
Sekretariat
58 323 6465
Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych
405
Kierownik Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych - Katarzyna Drozd-Wiśniewska
58 323 6405
404
Monitorowanie wydawanych decyzji administracyjnych, mienie komunalne.
Prowadzenie banku danych o mieście. Sporządzanie analiz, sprawozdań, raportów. System Analiz Samorządowych.
58 323 6504
405
Opracowanie i monitoring strategii rozwoju miasta.
58 323 6405
Centrum Partnerstwa i Biznesu
402
p.o. Kierownika Centrum - Krzysztof Maciejewicz
58 323 6403
402, 403
Obsługa Projektów Partnerskich.
58 323 6403
58 323 6603
58 323 6402
58 323 6555
Referat Nadzoru Właścicielskiego

411
412
413

Obsługa Prezydenta Miasta w zakresie pełnienia przez niego funkcji organu założycielskiego, akcjonariusza i udziałowca spółek. Nadzór właścicielski nad spółkami

komunalnymi i spółkami z udziałem Miasta Gdańska.

58 323 6411
58 323 6412
58 323 6413
Referat Przedsiębiorczości i Turystyki
416
Kierownik Referatu - Magdalena Kreft
58 323 6416
415 Współpraca z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami w zakresie rozwoju turystyki, produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej.

58 323 6415

58 323 6695

416
Budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
58 323 6605
Zespół ds. administracyjnych i budżetu Wydziału
410

Nadzór nad realizacją budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej oraz realizacją Planu Zamówień Publicznych wydziału.

Sporządzanie sprawozdawczości i analityki finansowej.

Realizacja sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska.
58 323 6401
58 323 6322
58 323 6410